Home/ Môn học/Toán/1 tra cứu số thập phân a,bc biết 14a,bc:81=a,bc2 Buổi sáng người mẹ khuê lấy thóc ra phơi , chiều thóc thô được 9351. Tính ra hao mất 5% . Hỏi buổi sáng bà bầu kh

1 kiếm tìm số thập phân a,bc biết 14a,bc:81=a,bc2 Buổi sáng bà mẹ khuê đem thóc ra phơi , chiều thóc thô được 9351. Tính ra hao mất 5% . Hỏi buổi sáng mẹ kh


1 tìm kiếm số thập phân a,bc biết 14a,bc:81=a,bc2 Buổi sáng bà mẹ khuê rước thóc ra phơi , chiều thóc khô được 9351. Tính ra hao mất 5% . Hỏi buổi sáng mẹ khuê phơi bao nhiêu kg thóc3 mang đến tam gi ABC có diện tích s 36 cm2 . Bên trên AB đem một điểm M sao để cho AM = 1/3 AB . Bên trên AC lấy điểm N ở tại chính giữa . Nối M với N tính diện tích tam giác AMN


*

$1)$

$14a,bc÷81=a,bc$

$⇒14abc÷8100=a,bc$

$⇒14abc=8100×a,bc$

$⇒14000+abc=8100×a,bc$

$⇒14000=8000×a,bc$

$⇒a,bc=1,75$

$2)$

$ extBuổi sáng người mẹ khuê số kilogam thóc là:$

$ ext9351×(100%+5%)=≈9818,5500 kg$

$ ext3) Theo đề bài$

$ ext⇒SΔABN=$dfrac12$ SΔABC$

$ ext⇒SΔAMN=$dfrac13$ SΔABM$

$ extDo đó SΔAMN là:$

$ ext36×$dfrac12$× $dfrac13$ =6cm²$


*

1.

Bạn đang xem: Buổi sáng mẹ khuê đem thóc ra phơi chiều thu lại được 4351kg

14a,bc : 81 = a,bc

14abc : 81 = abc

14 000 = 81 × abc – abc

14 000 = 80 × abc

14 000 : 80 = abc

175 = abc

⇒ abc = 1,75

2.

Xem thêm: Tìm Việc Làm, Tuyển Dụng Công Ty Cp Thực Phẩm Hữu Nghị Food, Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Hữu Nghị

Buổi sáng người mẹ Khuê phơi số thóc là:

4351 : 100 × (100 + 5) =4568,55 (kg)

ĐS: 4568,55 kilogam thóc

3.

Diện tích ABN = $dfrac12$ ABC (vì 2 tam giác này có chung chiều cao hạ tự B và đáy AN = $dfrac12$ AC)

Diện tích AMN = $dfrac13$ diện tích ABM (vì 2 tam giác này còn có chung độ cao hạ từ N và đáy AM = $dfrac13$ AB)

Diện tích tam giác ANM là:

36 : 2 : 3 = 6 (cm²)

ĐS: 6 cm²


Leave an answer


Name*

E-Mail*

website


Featured image
Select file Browse

Captcha*35:5x4+1-9:3 = ? ( )


Answer*


Click here to lớn cancel reply.
Alaia
*

About Alaia
Đặt Câu Hỏi