Họ, tên thí sinh: ……………………………………………………………….

Bạn đang xem: Đề minh họa môn hóa 2018


Số báo danh: …………………………………………………………………..

Mã đề thi 001
Cho biết nguyên tử khối của những nguyên tố:


A. NaCl.B. Na2CO3.C. NaNO3.D. HCl.

Câu 43. Trong những chất sau, hóa học gây ô nhiễm và độc hại không khí có bắt đầu từ khí thải sinh hoạt là

A. CO.B. O3.C. N2.D. H2.

Câu 44. Este nào tiếp sau đây có bội nghịch ứng tráng bạc?

A. CH3COOCH2CH3.B. CH2=CHCOOCH3.C. HCOOCH3.D. CH3COOCH3.

Câu 45. Công thức của sắt(II) hiđroxit là

A. Fe(OH)3.B. Fe(OH)2.C. FeO.D. Fe2O3.

Câu 46. Polime nào sau đây có kết cấu mạch phân nhánh?


A. Amilozơ.B. Xenlulozơ.C. Amilopectin.D. Polietilen.

Câu 47. Chất nào sau đây vừa phản bội ứng với hỗn hợp HCl, vừa làm phản ứng với hỗn hợp NaOH?


4 3 2

C. 3C + 4Al to Al C . D. 3C + CaO to CaC + CO.

Câu 51. Chất làm sao sau đây là chất hữu cơ?

A. CH4.B. Cnhathocusg.com.C. Na2CO3.D. CO.

Câu 52. Cho vài giọt nước brom vào hỗn hợp phenol, lắc nhẹ thấy xuất hiện

A. kết tủa trắng.B. kết tủa đỏ nâu.
C. bọt khí.D. dung dịch màu sắc xanh.

Câu 53. Cho 4,48 lít khí co (đktc) bội phản ứng với 8 gam một oxit kim loại, sau khoản thời gian phản ứng trả toàn, thu được m gam kim loại và các thành phần hỗn hợp khí gồm tỉ khối so với H2 là 20. Cực hiếm của m là

A. 7,2.

B. 3,2.

C. 6,4.

D. 5,6.

Câu 54. Cho 375 ml dung dịch NaOH 2M vào dung dịch đựng 0,2 mol AlCl3, nhận được m gam kết tủa. Giá trị của m là


A. 15,6.

B. 7,8.

C. 3,9.

D. 19,5.

Câu 55. Trong chống thí nghiệm, khí X được điều chế cùng thu vào trong bình tam giác bằng phương pháp đẩy không gian như hình vẽ bên.

Khí X là

*

A. H2.B. C2H2.C. NH3.D. Cl2.

Câu 56. Phát biểu nào dưới đây sai?

A. Thủy phân etyl axetat thu được ancol metylic.B. Etyl fomat có phản ứng tráng bạc.
C. Triolein phản nghịch ứng được cùng với nước brom.D. Ở điều kiện thường, tristearin là chất rắn.

Câu 57. Đốt cháy trọn vẹn hỗn đúng theo metyl axetat và etyl axetat, nhận được Cnhathocusg.com và m gam H2O. Hấp thụ tổng thể sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư, chiếm được 25 gam kết tủa. Quý giá của m là

A. 5,4.

B. 4,5.

C. 3,6.

D. 6,3.

Câu 58. Đốt cháy hoàn toàn amin X (no, solo chức, mạch hở) bởi nhathocusg.com, chiếm được 4,48 lít Cnhathocusg.com và 1,12 lít N2 (các thể tích khí đo sống đktc). Cách làm phân tử của X là

A. C2H7N.B. C4H11N.C. C3H9N.D. C2H5N.

o

o

Câu 59. Cho sơ đồ dùng phản ứng sau:


NH +nhathocusg.com NO +nhathocusg.com NO

+H2O +nhathocusg.com HNO +Cu,t  Cu(NO ) t NO


3 xt, to

2 3 3 2 2


Mỗi mũi tên là 1 trong những phản ứng hóa học. Số phản ứng mà lại nitơ nhập vai trò chất khử là

A. 2.B. 3.C. 4.D. 5.

Câu 60. Cho các chất sau: etyl axetat, tripanmitin, saccarozơ, etylamin, Gly-Ala. Số chất tham gia bội phản ứng thủy phân trong môi trường thiên nhiên kiềm là

A. 2.B. 3.C. 4.D. 5.

Câu 61. Cho những phát biểu sau:

Điện phân hỗn hợp NaCl (điện cực trơ), chiếm được khí H2 nghỉ ngơi catot.

Cho teo dư qua tất cả hổn hợp Al2O3 với CuO đun nóng, nhận được Al cùng Cu.

Nhúng thanh Zn vào dung dịch đựng CuSO4 với H2SO4, có xuất hiện thêm ăn mòn năng lượng điện hóa.

Kim một số loại có nhiệt độ nóng tung thấp duy nhất là Hg, kim loại dẫn điện cực tốt là Ag.

Cho dung dịch AgNO3 dư vào hỗn hợp FeCl2, thu được chất rắn có Ag cùng AgCl. Số phát biểu đúng là

A. 2.B. 3.C. 4.D. 5.

Câu 62. Cho este đa chức X (có bí quyết phân tử C6H10O4) tính năng với dung dịch NaOH, thu được sản phẩm gồm một muối hạt của axit cacboxylic Y với một ancol Z. Biết X không tồn tại phản ứng tráng bạc. Số cách làm cấu tạo phù hợp của X là

A. 4.B. 3.C. 5.

Xem thêm: Sheet Chắc Ai Đó Sẽ Về - Sheet Nhạc Chắc Ai Đó Sẽ Về

D. 2.

Câu 63. Cho m gam P2O5 vào dung dịch chứa 0,1 mol NaOH cùng 0,05 mol KOH, thu được dung dịch

Cô cạn X, chiếm được 8,56 gam các thành phần hỗn hợp chất rắn khan. Cực hiếm của m là

A. 1,76.

B. 2,13.

C. 4,46.

D. 2,84.

Câu 64. Hỗn hòa hợp E gồm muối vô sinh X (CH8N2O3) với đipeptit Y (C4H8N2O3). Cho E tác dụng với hỗn hợp NaOH đun nóng, thu được khí Z. Mang lại E tác dụng với dung dịch HCl dư, chiếm được khí T và chất hữu cơ Q. Nhận định và đánh giá nào sau đây sai?


A. Chất Y là H2NCH2CONHCH2COOH.B. Chất Q là H2NCH2COOH.
C. Hóa học Z là NH3 và hóa học T là Cnhathocusg.com.D. Chất X là (NH4)2CO3.

Câu 65. Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 (loãng, dư), thu được dung dịch X. đến dãy gồm những chất: Cu, Fe(NO3)2, KMnO4, BaCl2, Cl2, KNO3, NaCl. Số hóa học trong dãy phản ứng được với hỗn hợp X là

A. 3.B. 4.C. 5.D. 6.

Câu 66. Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic với công suất 81%, hấp thụ cục bộ khí Cnhathocusg.com hình thành vào dung dịch cất 0,05 mol Ba(OH)2, nhận được kết tủa với dung dịch X. Mang lại từ từ dung dịch NaOH vào X, đến khi kết tủa lớn số 1 thì cần ít nhất 10 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là

A. 6,0.

B. 5,5.

C. 6,5.

D. 7,0.

Câu 67. Cho sơ đồ chuyển hoá sau:

+ KOH + Cl + KOH + H SO + FeSO + H SO

Cr(OH)3 X 2Y 24Z 4 24T

Biết X, Y, Z, T là những hợp chất của crom. Hóa học Z với T lần lượt là

A. K2Cr2O7 cùng Cr2(SO4)3.B. K2Cr2O7 cùng CrSO4.
C. K2CrO4 và CrSO4.D. K2CrO4 và Cr2(SO4)3.

Câu 68. Tiến hành xem sét với các dung dịch X, Y, Z và T. Hiệu quả được ghi sinh sống bảng sau:

Mẫu thử

Thuốc thử

Hiện tượng

Y

Quỳ tímQuỳ đưa sang màu xanh

X, Z

Dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóngTạo kết tủa Ag

T

Dung dịch Br2Kết tủa trắng

Z

Cu(OH)2Tạo dung dịch blue color lam

X, Y, Z, T thứu tự là:

A. Etyl fomat, lysin, glucozơ, phenol.B. Etyl fomat, lysin, glucozơ, axit acrylic.
C. Glucozơ, lysin, etyl fomat, anilin.D. Lysin, etyl fomat, glucozơ, anilin.

Câu 69. Tiến hành các thí nghiệm sau:

Cho dung dịch cất 4a mol HCl vào dung dịch đựng a mol NaAlnhathocusg.com.

Cho Al2O3 vào lượng dư dung dịch NaOH.

Sục khí Cnhathocusg.com mang đến dư vào dung dịch Ba(OH)2.

Cho sắt vào hỗn hợp Fe2(SO4)3 dư.

Cho dung dịch đựng a mol KHSO4 vào dung dịch chứa a mol NaHCO3.

(g) mang lại Mg dư vào hỗn hợp HNO3 (phản ứng ko thu được hóa học khí).

Sau khi những phản ứng xẩy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được dung dịch cất hai muối hạt là

A. 4.B. 5.C. 2.D. 3.

*
Câu 70. Cho 3,2 gam tất cả hổn hợp C2H2, C3H8, C2H6, C4H6 và H2 trải qua bột Ni nung nóng, sau một thời hạn thu được các thành phần hỗn hợp khí X. Đốt cháy hoàn toàn X cần vừa đầy đủ V lít khí nhathocusg.com (đktc), chiếm được 4,48 lít Cnhathocusg.com (đktc). Giá trị của V là

A. 6,72.

B. 7,84.

C. 8,96.

D. 10,08.

Câu 71. Cho ung dung dung dịch HCl 1M vào dung dịch đựng x mol NaOH cùng y mol NaAlnhathocusg.com. Số mol Al(OH)3 (n mol) sản xuất thành phụ thuộc vào vào thể tích dung dịch HCl (V ml) được biểu diễn bằng vật dụng thị bên.

Giá trị của x cùng y thứu tự là

A. 0,30 cùng 0,30.B. 0,30 với 0,35.C. 0,15 cùng 0,35.D. 0,15 cùng 0,30.

Câu 72. Cho những chất sau: metan, etilen, buta-1,3-đien, benzen, toluen, stiren, phenol, metyl acrylat. Số chất tính năng được cùng với nước brom ở đk thường là

A. 5.B. 4.C. 6.D. 7.

Câu 73. Điện phân (điện cực trơ, màng ngăn xốp) dung dịch có CuSO4 và NaCl (tỉ lệ mol tương ứng 1 : 3) với cường độ chiếc điện 1,34A. Sau thời gian t giờ, thu được hỗn hợp Y (chứa hai hóa học tan) có khối lượng giảm 10,375 gam so với hỗn hợp ban đầu. đến bột Al dư vào Y, nhận được 1,68 lít khí H2 (đktc). Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn, hiệu suất điện phân 100%, làm lơ sự kết hợp của khí trong nước với sự bay hơi của nước. Quý hiếm của t là

A. 7.B. 6.C. 5.D. 4.

Câu 74. Đốt cháy hoàn toàn a gam este nhì chức, mạch hở X (được tạo vị axit cacboxylic no và hai ancol) đề xuất vừa đầy đủ 6,72 lít khí nhathocusg.com (đktc), nhận được 0,5 mol các thành phần hỗn hợp Cnhathocusg.com với H2O. Cho a gam X bội phản ứng trọn vẹn với 200 ml hỗn hợp NaOH 1M, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y, nhận được m gam chất rắn khan. Quý giá của m là

A. 11,2.

B. 6,7.

C. 10,7.D. 7,2.

Câu 75. Hòa tan trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp X gồm Ba, BaO, Al với Al2O3 vào nước (dư), chiếm được 0,896 lít khí (đktc) và dung dịch Y. Hấp thụ hoàn toàn 1,2096 lít khí Cnhathocusg.com (đktc) vào Y, chiếm được 4,302 gam kết tủa. Lọc kết tủa, thu được hỗn hợp Z chỉ chứa một chất tan. Mặt khác, dẫn lỏng lẻo Cnhathocusg.com đến dư vào Y thì chiếm được 3,12 gam kết tủa. Quý hiếm của m là

A. 6,79. B. 7,09. C. 2,93. D. 5,99.

Câu 76. Hỗn vừa lòng X chứa hai amin tiếp nối thuộc hàng đồng đẳng của metylamin. Các thành phần hỗn hợp Y cất glyxin và lysin. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp Z (gồm X và Y) đề xuất vừa đủ 1,035 mol nhathocusg.com, thu được 16,38 gam H2O; 18,144 lít (đktc) hỗn hợp Cnhathocusg.com cùng N2. Phần trăm cân nặng của amin có trọng lượng phân tử nhỏ hơn vào Z là

A. 21,05%.B. 16,05%.C. 13,04%.D. 10,70%.

Câu 77. Hỗn hợp X tất cả Fe2O3, FeO và Cu (trong đó nguyên tố oxi chiếm phần 16% theo khối lượng). Mang lại m gam X tính năng với 500 ml dung dịch HCl 2M (dư), thu được dung dịch Y và sót lại 0,27m gam chất rắn ko tan. Mang đến dung dịch AgNO3 dư vào Y, chiếm được khí NO (sản phẩm khử tốt nhất của N+5) với 165,1 gam kết tủa. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 40.

B. 48.

C. 32.

D. 28.

Câu 78. Cho hỗn hợp Z tất cả peptit mạch hở X và amino axit Y (MX > 4MY) với tỉ lệ mol tương xứng 1 : 1. Mang lại m gam Z chức năng vừa đủ với hỗn hợp NaOH, thu được hỗn hợp T chứa (m + 12,24) gam hỗn hợp muối natri của glyxin cùng alanin. Dung dịch T bội nghịch ứng về tối đa cùng với 360 ml hỗn hợp HCl 2M, nhận được dung dịch cất 63,72 gam hỗn hợp muối. Những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tóm lại nào tiếp sau đây đúng?

A. Phần trăm trọng lượng nitơ vào Y là 15,73%.B. Số liên kết peptit vào phân tử X là 5.
C. Tỉ lệ thành phần số gốc Gly : Ala trong phân tử X là 3 : 2.D. Phần trăm trọng lượng nitơ trong X là 20,29%.

Câu 79. Hòa tan trọn vẹn 15,6 gam lếu láo hợp gồm Fe, Fe3O4, Fe2O3, Mg, MgO với CuO vào 200 gam dung dịch H2SO4 cùng NaNO3, thu được dung dịch X chỉ cất muối sunfat trung hòa của kim loại, tất cả hổn hợp khí Y gồm 0,01 mol N2O với 0,02 mol NO. đến X phản nghịch ứng với hỗn hợp Ba(OH)2 dư, chiếm được 89,15 gam kết tủa. Thanh lọc kết tủa nung trong bầu không khí đến trọng lượng không đổi, chiếm được 84,386 gam chất rắn. Nồng độ phần trăm của FeSO4 vào X có mức giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 0,85.

B. 1,06.

C. 1,45.

D. 1,86.

Câu 80. Cho các chất hữu cơ mạch hở: X là axit ko no có hai link π trong phân tử, Y là axit no đối chọi chức, Z là ancol no hai chức, T là este của X, Y với Z. Đốt cháy trọn vẹn a gam hỗn hợp M có X với T, nhận được 0,1 mol Cnhathocusg.com và 0,07 mol H2O. đến 6,9 gam M bội nghịch ứng vừa đủ với hỗn hợp NaOH, cô cạn dung dịch sau phản bội ứng thu được tất cả hổn hợp muối khan E. Đốt cháy hoàn toàn E, nhận được Na2CO3; 0,195 mol Cnhathocusg.com cùng 0,135 mol H2O. Phần trăm trọng lượng của T trong M có mức giá trị gần nhất với quý giá nào sau đây?