Thần chú này mang tên Ðại bi tâm, có nghĩa là cái tim của đại từ bi, nên tôi đã dịch là bài chú Tinh túy của đại từ bi Thần chú này không những có nghĩa mà còn có tượng.

Chuỗi vòng may mắn của bạn, xem ngay!.

Bạn đang xem: Nghi thức trì tụng chú đại bi tại gia


Sự linh ứng nhiệm mầu của câu Thần Chú Dược Sư

Nghi thức tụng Chú Đại Bi gồm những bước sau đây:

1. Tướng dụng chú Ðại bi

2. Hành pháp chú Ðại bi

3. Ðảnh lễ

4. Phát nguyện

5. Trì niệm

6. Trì chú

7. Sám nguyện

8. Hồi hướng

Chú Đại Bi được rút ra từ Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni.

Hành trì niệm Chú Đại Bi

Nếu hành giả có thể tụng trì đúng pháp, khởi lòng thương xót tất cả chúng sanh, lúc ấy ta sẽ sắc cho tất cả Thiện thần, Long vương, Kim Cang, Mật tích thường theo ủng hộ, không rời bên mình, như giữ gìn tròng con mắt hay thân mạng của chính họ.

Trong phần hình trạng tướng mạo đã chỉ rõ mười đặc tính cốt yếu của Thần chú Đại Bi mà quan trọng hàng đầu là tâm Đại Từ Bi, cho nên mỗi lần trì tụng thần chú này hành giả phải bắt đầu hướng tâm vào việc quán tưởng khởi lòng thương xót tất cả chúng sanh. Một cách lý tưởng, để đạt được những công năng mà thần chú mang lại, trong thời gian trì tụng, hành giả phải giữ gìn giới hạnh, đặc biệt là sát, đạo, dâm, vọng. Phải kiêng cử rượu thịt, các thứ hành, hẹ, tỏi, cùng các thức ăn hôi hám. Tốt nhất là nên ăn chay. 

Phải giữ vệ sinh thân thể, thường xuyên tắm gội, thay đổi y phục sạch sẽ, không nên để cho trong người có mùi hôi. Trước khi trì chú cũng phải đánh răng, súc miệng sạch sẽ, nếu trước đó có đi đại tiện, tiểu tiện thì phải rửa tay sạch sẽ trước khi trì tụng.

Tóm lại, “Giữ gìn trai giới, ở nơi tịnh thất, tắm gội sạch sẽ, mặc y phục sạch, treo phan đốt đèn, dùng hương hoa cùng thực phẩm cúng dường, buộc tâm một chỗ”, đó là tất cả những điều kiện lý tưởng để hành giả trì chú Đại Bi. Tuy nhiên, như phần trên đã nói, Bồ Tát Quán Thế Âm chỉ yêu cầu chúng ta hai điều mỗi khi trì tụng chú Đại Bi, đó là thành tâm và không mưu cầu những việc bất thiện. Điều này cho phép hành giả có thể trì tụng bất cứ lúc nào mà điều kiện cho phép. Trên xe, trên tàu, trên máy bay, tại sở làm, tại nhà... Với tâm thành, tâm chúng ta lúc đó sẽ hòa nhập vào lời trì tụng để cùng thể nhập vào pháp giới, mười phương chư Phật. Bởi vì Bồ Tát đã cho chúng ta biết, mỗi lần trì tụng thần chú Đại Bi, thập phương chư Phật đều đến chứng minh. 

1. Tướng dụng chú Ðại bi

Phật nói chú này là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô ngại đại bi, thần chú cứu khổ, thần chú diên thọ, thần chú diệt ác, thần chú phá ác nghiệp, thần chú mãn nguyện, thần chú tùy tâm tự tại, thần chú mau lên bậc trên ... Trì chú này thì diệt vô lượng tội, được vô lượng phước, và chết thì sinh Cực lạc. Quan Âm đại sĩ nói, trì chú này thì hết bịnh, hết nạn, tiêu ác pháp, tăng bạch pháp, như ý, như nguyện, đặc biệt gần chết thì được chư Phật trao tay, muốn sinh tịnh độ nào thì tùy ý mà sinh.

Biểu tượng của chú này là tâm đại bi, tâm bình đẳng, tâm vô vi, tâm vô nhiễm trước, tâm không quán, tâm cung kính, tâm khiêm tốn, tâm không hỗn loạn, tâm không kiến thủ, tâm tuệ giác vô thượng. Trì chú này thì phải hành theo biểu tượng như vậy.

2. Hành pháp chú Ðại bi

Trì chú Ðại bi, đúng ra, mỗi một ngày đêm phải và chỉ cần 5 biến. Muốn trì chú này thì phải phát bồ đề tâm, rồi kính giữ trai giới, luôn luôn bình đẳng đối với tất cả, và trì tụng liên tục. Quan âm đại sĩ nói, đối với người ấy, ta soi thấy bằng ngàn mắt và nắm giữ bằng ngàn tay. Dưới đây là nghi thức trì chú Ðại bi được lược lại giản dị. Nghi thức này nổi tiếng là hiệu quả.

Một, phụng hành.

Nhất tâm phụng thỉnh Phật Pháp Tăng, vô thượng tam bảo (1 lạy).

Nhất tâm phụng thỉnh đức Phật bổn sư là Thích ca mâu ni như lai (1 lạy).

Nhất tâm phụng thỉnh vị có vô ngại đại bi tâm là Quan Thế Âm đại Bồ tát (1 lạy).

Xem thêm: Điểm Chuẩn Công Nghiệp Tp Hcm Lấy Điểm Chuẩn Từ 16 Đến 26, Trường Đh Công Nghiệp Tp

Nhất tâm phụng thỉnh liệt vị Bồ tát, Duyên Giác, La Hán, liệt vị Phạn Vương, Ðế Thích và chư thiên thiện thần (1 lạy).

Hai, tác bạch.

Ðệ tử họ tên XX, pháp danh XX, phát nguyện trì chú Ðại Bi, cầu cho bản thân, cho thân nhân, cho chúng sinh, tất cả cùng được thành tựu đại bi thắng phước. Ngưỡng nguyện đức đại bi Quan Thế Âm cùng Phật Pháp Tăng vô thượng Tam bảo mật thùy chứng minh gia hộ.

Chú Đại Bi là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô ngại đại bi, thần chú cứu khổ. Trí chú này thì diệt vô lượng tội, được vô lượng phước và chết thì sinh Cực Lạc.

Trì chú Đại Bi giúp làm lợi ích cho gia tiên

3. Ðảnh lễ

Kính lạy Phật Pháp Tăng tam bảo vô thượng trong mười phương ba đời (1 lạy).

Kính lạy đức Phật bổn sư là Thích Ca Mâu Ni Như Lai (1 lạy).

Kính lạy bài chú Tinh túy của đại từ bi (1 lạy).

Kính lạy vị thuyết ra bài chú Tinh túy của đại từ bi là Quan Thế Âm đại Bồ tát (1 lạy).

Kính lạy đức Phật bổn sư của đức Quan Thế Âm là A Di Đà Như Lai (1 lạy).

Kính lạy đức Phật truyền thọ cho đức Quan Thế Âm bài chú Tinh túy của đại từ bi là Thiên quang vương tịnh trú như lai (1 lạy).

Kính lạy các vị pháp vương tử quán đảnh trong pháp hội tuyên thuyết bài chú Tinh túy của đại từ bi mà đứng đầu là đại Bồ tát Tổng Trì Vương, đại Bồ tát Bảo Vương, đại Bồ tát Dược Vương, đại Bồ tát Dược Thượng, đại Bồ tát Ðại Thế Chí, đại Bồ tát Hoa Nghiêm, đại Bồ tát Ðại Trang Nghiêm, đại Bồ tát Bảo Tạng, đại Bồ tát Ðức Tạng, đại Bồ tát Kim Cang Tạng, đại Bồ tát Hư Không Tạng, đại Bồ tát Di Lặc, đại Bồ tát Phổ Hiền, đại Bồ tát Văn Thù (1 lạy).