Đây là các câu hỏi trắc nghiệm Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1, đại học kinh tế quốc dân Neu E-Learning

1. Các nhân tố nào sau đây được bao gồm trong khái niệm lực lượng sản xuất?
Select one:
a. Người lao động.

Bạn đang xem: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác - lênin

b. Người lao động và công cụ, phương tiện lao động.
c. công cụ, phương tiện lao động và đối tượng lao động.
d. Người lao động, công cụ, phương tiện lao động và đối tượng lao động.
Phản hồi
Phương án đúng là: Người lao động, công cụ, phương tiện lao động và đối tượng lao động.Vì Căn cứ vào khái niệm và cấu trúc của lực lượng sản xuất. Tham khảo Xem I.2.a. Khái niệm lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất (GT. tr 131-132)
The correct answer is: Người lao động, công cụ, phương tiện lao động và đối tượng lao động.
2. Điểm chung trong quan điểm của các nhà triết học duy vật thời kì cổ đại về vật chất là:
Select one:
a. Đồng nhất vật chất với vật thể cụ thể. Đồng nhất vật chất với nguyên tử.
b. Đồng nhất vật chất với thuộc tính phổ biến của vật thể.
c. Đồng nhất vật chất với khối lượng.
d. Đồng nhất vật chất với vận động cơ giới.
Phản hồi
Phương án đúng là: Đồng nhất vật chất với vật thể cụ thể. Đồng nhất vật chất với nguyên tử.Vì Các nhà triết học duy vật thời kì cổ đại với sự quan sát và phỏng đoán của mình đã coi vật chất chính là các dạng tồn tại cụ thể như nước, lửa , nguyên tử… Tham khảo Xem II.1.a. Phạm trù vật chất (GT. tr 39-44)
The correct answer is: Đồng nhất vật chất với vật thể cụ thể. Đồng nhất vật chất với nguyên tử.
3. Quy luật phủ định của phủ định chỉ ra:
Select one:
a. phương thức chung của mọi quá trình vận động và phát triển.
b. nguồn gốc, động lực cơ bản của mọi quá trình vận động và phát triển.
c. khuynh hướng cơ bản của mọi quá trình vận động và phát triển.
d. phương thức chung của mọi quá trình vận động và phát triển; nguồn gốc, động lực cơ bản của mọi quá trình vận động và phát triển
Phản hồi
Phương án đúng là: khuynh hướng cơ bản của mọi quá trình vận động và phát triển.Vì Thông qua việc nghiên cứu nội dung quy luật này chúng ta có thể hiểu được sự vật, hiện tượng trong thế giới đã vận động và phát triển bằng cách nào. Tham khảo Xem IV.3. Quy luật phủ định của phủ định (GT. tr 100-105)
The correct answer is: khuynh hướng cơ bản của mọi quá trình vận động và phát triển.
4. Nhận định nào sau đây là nhận định đúng?
Select one:
a. Con người vừa là chủ thể của lịch sử vừa là sản phẩm của lịch sử Đó là quan
b. Con người vừa là chủ thể của lịch sử vừa là sản phẩm của lịch sử Đó là quan niệm biện chứng.
c. Con người vừa là chủ thể của lịch sử vừa là sản phẩm của lịch sử Đó là quan điểm duy tâm.
d. Con người vừa là chủ thể của lịch sử vừa là sản phẩm của lịch sử Đó là quan điểm duy vật siêu hình.
Phản hồi
Phương án đúng là: Con người vừa là chủ thể của lịch sử vừa là sản phẩm của lịch sử Đó là quan niệm biện chứng.Vì Theo quan niệm biện chứng bản chất con người là tổng hòa các quan hệ xã hội trong tính hiện thực của nó. Và những quan hệ xã hội đó lại do chính con người tạo ra trong quá trình hoạt động của mình Tham khảo Xem VI.1b. Bản chất con người (GT. 172-176).
The correct answer is: Con người vừa là chủ thể của lịch sử vừa là sản phẩm của lịch sử Đó là quan niệm biện chứng.
5. Nhận dịnh nào sau đây đúng nhất?
Select one:
a. Phương thức sản xuất là cách thức mà con người sử dụng để tiến hành quá trình sản xuất.
b. Mỗi giai đoạn lịch sử đều có một phương thức sản xuất nhất định.
c. Mỗi phương thức sản xuất đều có hai mặt là lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.
d. Phương thức sản xuất là cách thức mà con người sử dụng để tiến hành quá trình sản xuất. Ở mỗi giai đoạn lịch sử đều có một phương thức sản xuất nhất định. Và mỗi phương thức sản xuất đều có hai mặt là lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất
Phản hồi
Phương án đúng là: Phương thức sản xuất là cách thức mà con người sử dụng để tiến hành quá trình sản xuất. Ở mỗi giai đoạn lịch sử đều có một phương thức sản xuất nhất định. Và mỗi phương thức sản xuất đều có hai mặt là lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.Vì Căn cứ vào khái niệm về phương thức sản xuất và cấu trúc của nó.Tham khảo Xem I.1.a. Sản xuất vật chất và phương thức sản xuất. (Gt. tr 126-127)
The correct answer is: Phương thức sản xuất là cách thức mà con người sử dụng để tiến hành quá trình sản xuất. Ở mỗi giai đoạn lịch sử đều có một phương thức sản xuất nhất định. Và mỗi phương thức sản xuất đều có hai mặt là lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất
6. Có bao nhiêu hình thức vận động cơ bản của thế giới vật chất theo quan điểm duy vật biện chứng?
Select one:
a. Có 6 hình thức vận động cơ bản của vật chất.
b. Có 4 hình thức vận động cơ bản của vật chất.
c. Có 5 hình thức vận động cơ bản của vật chất.
d. Có 3 hình thức vận động cơ bản của vật chất.
Phản hồi
Phương án đúng là: Có 5 hình thức vận động cơ bản của vật chất.Vì Có nhiều cách phân chia sự vận động của vật chất. Tuy nhiên, dựa vào cơ sở chung nhất là các trình độ phát triển của vật chat, dựa vào các thành tựu của khoa học mà Ăngghen đã chia vận động của vật chất thành 5 hình thức cơ bản. Tham khảo : Xem II.1.b. Phương thức và hình thức tồn tại của vật chất (GT tr 44-47).
The correct answer is: Có 5 hình thức vận động cơ bản của vật chất.
7. Mâu thuẫn đối kháng là những mâu thuẫn giữa
Select one:
a. những giai cấp, tập đoàn người, giữa các lực lượng, khuynh hướng xã hội có lợi ích khác nhau.
b. những giai cấp, tập đoàn người, giữa các lực lượng, khuynh hướng xã hội có lợi ích không trùng nhau.
c. những giai cấp, tập đoàn người, giữa các lực lượng, khuynh hướng xã hội có lợi ích trùng nhau.
d. những giai cấp, tập đoàn người, giữa các lực lượng khuynh hướng xã hội có lợi ích đối lập nhau.
Phản hồi
Phương án đúng là: những giai cấp, tập đoàn người, giữa các lực lượng khuynh hướng xã hội có lợi ích đối lập nhau.Vì Mâu thuẫn đối kháng là loại mâu thuẫn biện chứng chỉ có ở trong xã hội. Đó là mâu thuẫn về lợi ích và mâu thuẫn này là không thể điều hòa được. Tham khảo Xem IV.2.a. Khái niệm mâu thuẫn và tính chất của mâu thuẫn (GT tr. 96-97).
The correct answer is: những giai cấp, tập đoàn người, giữa các lực lượng khuynh hướng xã hội có lợi ích đối lập nhau.
8. Hạn chế trong quan điểm của các nhà triết học duy vật thời cận đại Tây Âu là ở chỗ coi vận động:
Select one:
a. của vật chất chỉ là vận động cơ giới.
b. là thuộc tính vốn có của vật thể.
c. là phương thức tồn tại của vật chất.
d. là thuộc tính vốn có và là phương thức tồn tại của vật chất.
Phản hồi
Phương án đúng là: của vật chất chỉ là vận động cơ giới.Vì: Các nhà triết học duy vật thời cận đại Tây Âu chịu ảnh hưởng của cơ học cổ điển. Họ nhìn nhận mọi vấn đề từ góc nhìn cơ học. Và điều đó cũng đã diễn ra trong cách nhìn về vận động. Tham khảo Xem II.1.b. Phương thức và hình thức tồn tại của vật chất (GT.Tr 44-47).
The correct answer is: của vật chất chỉ là vận động cơ giới.
9. Nhận dịnh nào sau đây đúng nhất?
Select one:
a. Hiện thực là cái gắn với sự vật, khả năng là cái không gắn với sự vật.
b. Khả năng và hiện thực tồn tại trong mối quan hệ tác động, chuyển hoá lẫn nhau.
c. Một sự vật, trong những điều kiện nhất định có thể có một khả năng.
d. Hiện thực và khả năng không có quan hệ với nhau.
Phản hồi
Phương án đúng là: Khả năng và hiện thực tồn tại trong mối quan hệ tác động, chuyển hoá lẫn nhau.Vì Khả năng xuất hiện và tồn tại (dưới dạng là khả năng) trong hiện thực. Và khả năng sẽ biến thành hiện thực khi có điều kiện. Tham khảo Xem III.6.b. Quan hệ biện chứng giữa khả năng và hiện thực (GT. tr87)
The correct answer is: Khả năng và hiện thực tồn tại trong mối quan hệ tác động, chuyển hoá lẫn nhau.
10. Trong các yếu tố cơ bản của ý thức, yếu tố quan trọng nhất là:
Select one:
a. tình cảm.
b. tri thức.
c. không xác định
0
Phản hồi
Phương án đúng là: tri thức.Vì Tri thức là phương thức tồn tại của ý thức. Nhờ tri thức mà ý thức mới chứng tỏ được là hình thức phản ánh cao nhất của thế giới, mới chứng tỏ được bản tính năng động, sáng tạo của ý thức. Tham khảo Xem II.2.b. Bản chất và kết cấu của ý thức (GT. tr 52-55).
The correct answer is: tri thức.
11. Trong mối quan hệ giữa các hình thức cơ bản của thực tiễn, thì:
Select one:
a. hoạt động sản xuất vật chất có vai trò quan trọng nhất.
b. hoạt động chính trị – xã hội có vai trò quan trọng nhất.
c. hoạt động thực nghiệm khoa học có vai trò quan trọng nhất.
d. tất cả các hình thức có vai trò như nhau.
Phản hồi
Phương án đúng là: hoạt động sản xuất vật chất có vai trò quan trọng nhất.Vì Hoạt động sản xuất vật chất là hoạt động đầu tiên nhất và tồn tại lâu dài cùng với con người và xã hội loài người. Đó là hoạt động đảm bảo cho con người và xã hội loài người tồn tại và phát triển. Là cơ sở hình thành các hoạt động khác. Tham khảo XemV.1.a. Thực tiễn và các hình thức cơ bản của thực tiễn (GT. tr 106-108)
The correct answer is: hoạt động sản xuất vật chất có vai trò quan trọng nhất.
12. Nguồn gốc nhận thức của chủ nghĩa duy tâm là:
Select one:
a. tôn giáo.
b. nhu cầu an ủi của con người.
c. khoa học chưa phát triển, có nhiều hiện tượng mà con người không nhận thức được.
d. sự xem xét phiến diện, tuyệt đối hóa, thần thánh hóa một mặt, một đặc tính nào đó của quá trình nhận thức.
Phản hồi
Phương án đúng là:. sự xem xét phiến diện, tuyệt đối hóa, thần thánh hóa một mặt, một đặc tính nào đó của quá trình nhận thức.Vì Khi nhận thức được vai trò của ý thức thì chủ nghĩa duy tâm lại đề cao, thậm chí tuyệt đối hóa vai trò đó của ý thức mà không thấy được vai trò của vật chất. Tham khảo Xem I.1. Sự đối lập giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm trong việc giải quyết vấn đề của của triết học (GT. tr 35-37)..
The correct answer is: sự xem xét phiến diện, tuyệt đối hóa, thần thánh hóa một mặt, một đặc tính nào đó của quá trình nhận thức.
13. Theo quan điểm của triết học Mác – Lênin, đặc trưng nào trong các đặc trưng sau của giai cấp giữ vai trò chi phối các đặc trưng khác của giai cấp:
Select one:
a. khác nhau về phương thức và quy mô thu nhập.
b. tập đoàn này có thể chiếm lao động của tập đoàn khác.
c. khác nhau về quyền sở hữu đối với tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội.
d. khác nhau về vai trò trong tổ chức quản lý sản xuất, tổ chức quản lý lao động xã hội.
Phản hồi
Phương án đúng là: khác nhau về quyền sở hữu đối với tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội.Vì Căn cứ vào định nghĩa giai cấp của V.I.Lênin. Tham khảo Xem V.1.a. Khái niệm giai cấp (GT. tr 158-160).
The correct answer is: khác nhau về quyền sở hữu đối với tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội.
14. Hãy chỉ ra luận điểm thể hiện lập trường triết học duy tâm:
Select one:
a. Trong xã hội có giai cấp, giai cấp nào chiếm địa vị thống trị về kinh tế thì cũng chiếm địa vị thống trị trong đời sống tinh thần.
b. Mâu thuẫn trong lĩnh vực kinh tế, quy định tính chất mâu thuẫn trong lĩnh vực chính trị, tinh thần.
c. Trong xã hội có giai cấp, kiến trúc th¬ượng tầng mang tính chất giai cấp.
d. Trong tất cả các chuyển biến lịch sử thì chuyển biến về chính trị là yếu tố quan trọng nhất quyết định sự phát triển của lịch sử.
Phản hồi
Phương án đúng là: Trong tất cả các chuyển biến lịch sử thì chuyển biến về chính trị là yếu tố quan trọng nhất quyết định sự phát triển của lịch sử.Vì Theo quan điểm duy vật biện chứng chính trị thuộc lĩnh vực ý thức. Quan điểm này cho răng chuyển biến lịch sử thì chuyển biến về chính trị là yếu tố quan trọng nhất quyết định sự phát triển của lịch sử. Tức là cho rằng ý thức quyết định vật chất. Tham khảo Xem chương I – I.1. Sự đối lập giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm trong việc giải quyết vấn đề cơ bản của triết học (GT tr. 35-37) và chương III – II.2. Quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng (GT tr. 139-141).
The correct answer is: Trong tất cả các chuyển biến lịch sử thì chuyển biến về chính trị là yếu tố quan trọng nhất quyết định sự phát triển của lịch sử.
15. Theo quan điểm của triết học Mác – Lênin Tiêu chuẩn khách quan để phân biệt các chế độ xã hội:
Select one:
a. quan hệ sản xuất đặc trưng.
b. lực lượng sản xuất.
c. Thể chế nhà nước.
d. Chế độ chính trị.
Phản hồi
Phương án đúng là: quan hệ sản xuất đặc trưng.Vì Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin các quan hệ sản xuất hợp thành cơ sở hạ tầng – cơ cấu kinh tế của xã hội. Và các quan hệ này quy định kiến trúc thượng tầng của xã hội. Trong số các quan hệ sản xuất ấy quan hệ sản xuất đặc trưng đóng vai trò quan trọng quyết định. Tham khảo Xem II.1.a. Khái niệm cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng (GT. tr 136-138).
The correct answer is: quan hệ sản xuất đặc trưng.
16. Nhận định nào sau đây là của Lenin về mối quan hệ giữa các giai cấp trong xã hội có đối kháng giai cấp?
Select one:
a. “ Giai cấp là những tập đoàn người, mà tập đoàn này có thể chiếm đoạt lao động của tập đoàn khác do chỗ các tập đoàn đó có vai trò khác nhau trong một chế độ KT-XH nhất định”
b. “ Giai cấp là những tập đoàn người, mà tập đoàn này có thể chiếm đoạt lao động của tập đoàn khác do chỗ các tập đoàn đó có địa vị khác nhau trong một chế độ KT-XH nhất định”
c. “ Giai cấp là những tập đoàn người, mà tập đoàn này có thể chiếm đoạt lao động của tập đoàn khác do chỗ các tập đoàn đó có thu nhập khác nhau.trong một chế độ KT-XH nhất định”
d. “ Giai cấp là những tập đoàn người, mà tập đoàn này có thể chiếm đoạt lao động của tập đoàn khác do chỗ các tập đoàn đó có nhu cầu hưởng thụ khác nhau. trong một chế độ KT-XH nhất định”
Phản hồi
Phương án đúng là: “ Giai cấp là những tập đoàn người, mà tập đoàn này có thể chiếm đoạt lao động của tập đoàn khác do chỗ các tập đoàn đó có địa vị khác nhau trong một chế độ KT-XH nhất định”.Vì Căn cứ vào định nghĩa giai cấp của V.I.Lênin. Tham khảo Xem V.1.a. Khái niệm giai cấp. (GT. tr 158-160).
The correct answer is: “ Giai cấp là những tập đoàn người, mà tập đoàn này có thể chiếm đoạt lao động của tập đoàn khác do chỗ các tập đoàn đó có địa vị khác nhau trong một chế độ KT-XH nhất định”
17. Nhận dịnh nào sau đây đúng nhất?
Select one:
a. Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu t¬ượng, từ tư duy trừu t¬ượng đến khái niệm – đó là con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý, của sự nhận thức hiện thực khách quan.
b. Từ trực quan sinh động đến tưduy trừu tượng, từ tưduy trừu tượng đến cảm giác đó là con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý, của sự nhận thức hiện thực khách quan.
c. Từ trực quan sinh động đến tưduy trừu tượng, từ tưduy trừu tượng đến thực tiễn đó là con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý, của sự nhận thức hiện thực khách quan.
d. Từ trực quan đến tư duy trừu tượng, từ tư duy trừu tượng đến chân lý đó là con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý, của sự nhận thức hiện thực khách quan.
Phản hồi
Phương án đúng là: Từ trực quan sinh động đến tưduy trừu tượng, từ tưduy trừu tượng đến thực tiễn đó là con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý, của sự nhận thức hiện thực khách quan.Vì Đó là sự khẳng định của V.I.Lênin.Sự khẳng định này phù hợp với biện chứng của quá trình nhận thức theo quan điểm duy vật biện chứng. Tham khảo Xem V.3.a. Quan điểm của Lênin về con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý (GT.tr114-119)
The correct answer is: Từ trực quan sinh động đến tưduy trừu tượng, từ tưduy trừu tượng đến thực tiễn đó là con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý, của sự nhận thức hiện thực khách quan.
18. Khái niệm ý thức xã hội dùng để chỉ:
Select one:
a. phương diện sinh hoạt tinh thần của xã hội.
b. tâm lý xã hội.
c. phong tục truyền thống của xã hội.
d. tư tưởng tình cảm của xã hội.
Phản hồi
Phương án đúng là: phương diện sinh hoạt tinh thần của xã hội.Vì Căn cứ vào khái niệm về ý thức xã hội. Tham khảo Xem III.1. Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội (GT. tr 142-145).
The correct answer is: phương diện sinh hoạt tinh thần của xã hội.
19. Theo Mác và Ăngghen thì điểm khác nhau căn bản, phân biệt loài người với loài vật là:
Select one:
a. tư duy.
b. ngôn ngữ.
c. tôn giáo.
d. hoạt động sản xuất vật chất.
Phản hồi
Phương án đúng là: hoạt động sản xuất vật chất.Vì Chỉ có sản xuất vật chất thì con người mới có thể là con người; và cũng nhờ sản xuất vật chất mà con người mới có tư duy, ngôn ngữ, tôn giáo…Tham khảo Xem I.1.a. Sản xuất vật chất và phương thức sản xuất (Gt. tr 126-127
The correct answer is: hoạt động sản xuất vật chất.
20. Tiền đề lý luận của chủ nghĩa Mác là:
Select one:
a. Chủ nghĩa duy vật vô thần của Phoiơbắc, lý luận về giá trị của lao động của Xmit và Ricacđô và phép biện chứng của Hêghen.
b. quy luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng, Triết học cổ điển Đức và Kinh tế chính trị học cổ điển Anh.
c. Triết học cổ điển Đức, Kinh tế chính trị học cổ điển Anh và Chủ nghĩa xã hội không tưởng Anh và Pháp.
d. Triết học cổ điển Đức, Kinh tế chính trị học cổ điển Anh và thuyết tiến hóa của Đácuyn
Phản hồi
Phương án đúng là: Triết học cổ điển Đức, Kinh tế chính trị học cổ điển Anh và Chủ nghĩa xã hội không tưởng Anh và Pháp.Vì Chủ nghĩa Mác kế thừa những giá trị tinh thần của nhân loại, nhưng trực tiếp là từ triết học cổ điển Đức, Kinh tế chính trị học cổ điển Anh và Chủ nghĩa xã hội không tưởng Anh và Pháp. Tham khảo: Xem I.2.a. Những điều kiện, tiền đề của sự ra đời của chủ nghĩa Mác (GT. tr 12-17).
The correct answer is: Triết học cổ điển Đức, Kinh tế chính trị học cổ điển Anh và Chủ nghĩa xã hội không tưởng Anh và Pháp.
21. Bản chất của thế giới là vật chất, thế giới thống nhất ở tính vật chất. Điều đó thể hiện ở chỗ:
Select one:
a. Chỉ có một thế giới duy nhất là thế giới vật chất.
b. Tất cả mọi sự vật, hiện tượng của thế giới chỉ là những hình thức biểu hiện đa dạng của vật chất với những mối liên hệ vật chất và tuân theo quy luật khách quan.
c. Thế giới vật chất tồn tại vĩnh viễn, vô hạn và vô tận.
d. Chỉ có một thế giới duy nhất là thế giới vật chất. Tất cả mọi sự vật, hiện tượng của thế giới chỉ là những hình thức biểu hiện đa dạng của vật chất với những mối liên hệ vật chất và tuân theo quy luật khách quan. Thế giới vật chất tồn tại vĩnh viễn, vô hạn và vô tận.
Phản hồi
Phương án đúng là: Chỉ có một thế giới duy nhất là thế giới vật chất. Tất cả mọi sự vật, hiện tượng của thế giới chỉ là những hình thức biểu hiện đa dạng của vật chất với những mối liên hệ vật chất và tuân theo quy luật khách quan. Thế giới vật chất tồn tại vĩnh viễn, vô hạn và vô tận.Vì Sự khẳng định đó đồng nghĩa với sự khẳng định chỉ có một thế giới duy nhất là thế giới vật chất. Và điều đó cũng không có nghĩa là vạn vật trong thế giới là đồng nhất. Chúng tồn tại dưới nhiều dạng cụ thể khác nhau, chúng là những hình thức biểu hiện đa dạng của vật chất. Tất cả mọi sự vật, hiện tượng của thế giới tồn tại với những mối liên hệ vật chất và tuân theo quy luật khách quan. Tham khảo Xem II.1.c. Tính thống nhất vật chất của thế giới (GT. tr 47-48).
The correct answer is: Chỉ có một thế giới duy nhất là thế giới vật chất. Tất cả mọi sự vật, hiện tượng của thế giới chỉ là những hình thức biểu hiện đa dạng của vật chất với những mối liên hệ vật chất và tuân theo quy luật khách quan. Thế giới vật chất tồn tại vĩnh viễn, vô hạn và vô tận.
22. Nhận định nào đúng: Bộ phận lý luận giữ vai trò là thế giới quan và phương pháp luận chung nhất của chủ nghĩa Mác- Lênin là:
Select one:
a. Triết học Mác-Lênin.
b. Kinh tế chính trị học Mác-Lênin.
c. Chủ nghĩa xã hội khoa học.
d. Triết học Mác- Lênin, kinh tế chính trị học Mác- Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học
Phản hồi
Phương án đúng là: Triết học Mác-Lênin .Vì Triết học Mác – Lênin là hệ thống tri thức lý luận chung nhất của con người về thế giới, về bản thân con người và vị trí của con người trong thế giới đó. Do vây, triết học Mác-Lênin giữ vai trò là thế giới quan và phương pháp luận chung nhất Tham khảo : Xem I.1. Chủ nghĩa Mác – Lênin và 3 bộ phận cấu thành (GT. tr 10)
The correct answer is: Triết học Mác-Lênin.
23. Các nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật là:
Select one:
a. Ba nguyên lý: nguyên lý về mối liên hệ, nguyên lý về sự vận động và nguyên lý về sự phát triển.
b. Ba nguyên lý: nguyên lý về mâu thuẫn, nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và NLy về sự phát triển.
c. Bốn nguyên lý: nguyên lý phủ định biện chứng, nguyên lý về mâu thuẫn, nguyên
d. Hai nguyên lý: nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và nguyên lý về sự phát triển.
Phản hồi
Phương án đúng là: Hai nguyên lý: nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và nguyên lý về sự phát triển.Vì Phép biện chứng duy vật được định nghĩa “là khoa học về sự liên hệ phổ biến”. “là môn khoa học về những quy luật phổ biến của sự vận động và sự phát triển của tự nhiên, của xã hội loài người và của tư duy”. Nội dung căn bản của phép biện chứng duy vật được thể hiện tập trung và rõ nét ở hai nguyên lý nêu trên. Tham khảo Xem II. Các nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật (GT. tr 69-76
The correct answer is: Hai nguyên lý: nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và nguyên lý về sự phát triển.

Xem thêm: Trường Thpt Ngô Gia Tự Vĩnh Phúc, Trường Thpt Ngô Gia Tự

24. Vận động
Select one:
a. là phạm trù chỉ mọi sự biến đổi nói chung, từ vị trí này đến vị trí khác.
b. là phạm trù chỉ mọi sự biến đổi của các vật thể.
c. là phạm trù chỉ mọi sự biến đổi của tư¬ duy nói chung.
d. là phạm trù chỉ mọi sự biến đổi nói chung, từ sự thay đổi vị trí đơn giản đến tư duy.
Phản hồi
Phương án đúng là: là phạm trù chỉ mọi sự biến đổi nói chung, từ sự thay đổi vị trí đơn giản đến tư duy.Vì Vận động được hiểu theo nghĩa chung nhất, tức là theo quan điểm triết học bao quát mọi hình thức vận động của thế giới vật chất. Tham khảo Xem II.1.b. Phương thức và hình thức tồn tại của vật chất (GT.Tr 44-47).
The correct answer is: là phạm trù chỉ mọi sự biến đổi nói chung, từ sự thay đổi vị trí đơn giản đến tư duy.
25. Theo quan điểm duy vật lịch sử, nguồn gốc, động lực cơ bản nhất của mọi quá trình phát triển xã hội là:
Select one:
a. Sự phát triển của khoa học
b. Sự phát triển của khoa học và công nghệ
c. Sự vận động của mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất
d. Đấu tranh giai cấp
Phản hồi
Phương án đúng là: Sự vận động của mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.Vì Căn cứ vào cấu trúc của hình thái kinh tế – xã hội và quá trình lịch sử- tự nhiên của sự phát triển các hình thái kinh tế – xã hội Tham khảo Xem IV. Phạm trù hình thái kinh tế – xã hội và kinh tế – xã hội (GT 152-158).
The correct answer is: Sự vận động của mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất
26. Câu nào sau đây thể hiện đúng nhất quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng?
Select one:
a. Ý thức là sản phẩm của vật chất nên hoàn toàn phụ thuộc vào vật chất.
b. Mọi tay đổi chỉ có thể thực hiện được bằng sức mạnh vật chất, ý thức có vai trò không đáng kể.
c. Có chí ắt làm nên! Điều đó cho thấy ý thức có vai trò quyết định đối với hoạt động con người.
d. Ý thức tác động trở lại vật chất bằng việc định hướng, chỉ đạo các hoạt động của con người.
Phản hồi
Phương án đúng là: Ý thức tác động trở lại vật chất bằng việc định hướng, chỉ đạo các hoạt động của con người.Vì Chủ nghĩa duy vật biện chứng cho rằng vật chất quyết định ý thức. Và với bản chất sáng tạo mà ý thức có có thể tác động trở lại làm thay đổi vật chất. Tuy nhiên, ý thức chỉ là hình ảnh tinh thần nên nó chỉ thể làm thay đổi vật chất thông qua hoạt động vật chất của con người, bằng cách định hướng, chỉ đạo các hoạt động đó. Tham khảo Xem II.3.b. Vai trò của ý thức đối với vật chất (GT. tr 56-58
The correct answer is: Ý thức tác động trở lại vật chất bằng việc định hướng, chỉ đạo các hoạt động của con người.
27. Cơ sở hạ tầng của xã hội là:
Select one:
a. toàn bộ các quan hệ sản xuât hợp thành cơ cấu kinh tế của xã hội.
b. các lĩnh vực kinh tế then chốt của xã hội.
c. lực lượng sản xuất của xã hội.
d. đất dai, tài nguyên của quốc gia
Phản hồi
Phương án đúng là: toàn bộ các quan hệ sản xuât hợp thành cơ cấu kinh tế của xã hội.Vì Căn cứ vào khái niệm cơ sở hạ tầng. Tham khảo Xem II.1. Khái niệm cơ sở hạ tầng, kiến trúc thượng tầng (GT. tr 136-138
The correct answer is: toàn bộ các quan hệ sản xuât hợp thành cơ cấu kinh tế của xã hội.
28. Nguồn gốc trực tiếp của sự phân hóa giai cấp trong xã hội là do:
Select one:
a. chế độ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất.
b. bạo lực.
c. bất bình đẳng tự nhiên.
d. không xác định.
Phản hồi
Phương án đúng là: chế độ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất.Vì Chỉ có như vậy thì địa vị của những người lao động trong quá trình sản xuất vật chất mới khác nhau, giai cấp mới xuất hiện và tồn tại được. Tham khảo Xem V.1.a. Khái niệm giai cấp. (GT. tr 160).
The correct answer is: chế độ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất.
29. Chủ nghĩa Mác- Lênin:
Select one:
a. Là một khoa học thống nhất, được cấu thành từ ba bộ phận lý luận cơ bản là triết học Mác-Lênin, kinh tế chính trị học Mác-Lê nin và chủ nghĩa xã hội khoa học.
b. Không phải là một khoa học thống nhất được cấu thành từ ba bộ phận lý luận cơ bản là triết học Mác-Lênin, kinh tế chính trị học Mác-Lê nin và chủ nghĩa xã hội khoa học mà trái lại, đó là ba khoa học tồn tại độc lập với nhau, không thể gắn kết trong một hệ thống chung.
c. Là một khoa học được cấu thành từ ba bộ phận lý luận cơ bản là triết học Mác-Lênin, kinh tế chính trị học Mác-Lê nin và chủ nghĩa xã hội khoa học; trong đó, mỗi bộ phận lý luận có chức năng tương đối độc lập của nó trong một hệ thống lý luận thống nhất.
0
Phản hồi
Phương án đúng là: Không phải là một khoa học thống nhất được cấu thành từ ba bộ phận lý luận cơ bản là triết học Mác-Lênin, kinh tế chính trị học Mác-Lê nin và chủ nghĩa xã hội khoa học mà trái lại, đó là ba khoa học tồn tại độc lập với nhau, không thể gắn kết trong một hệ thống chung.Vì Chủ nghĩa Mác- Lênin là một khoa học được cấu thành từ ba bộ phận lý luận cơ bản là triết học Mác-Lênin, kinh tế chính trị học Mác-Lê nin và chủ nghĩa xã hội khoa học; trong đó, mỗi bộ phận lý luận có chức năng tương đối độc lập của nó trong một hệ thống lý luận thống nhất. Tham khảo : Xem I.1. Chủ nghĩa Mác – Lênin và 3 bộ phận cấu thành (GT. tr 10-11).
The correct answer is: Không phải là một khoa học thống nhất được cấu thành từ ba bộ phận lý luận cơ bản là triết học Mác-Lênin, kinh tế chính trị học Mác-Lê nin và chủ nghĩa xã hội khoa học mà trái lại, đó là ba khoa học tồn tại độc lập với nhau, không thể gắn kết trong một hệ thống chung.
30. Tính cụ thể của chân lý có nghĩa là:
Select one:
a. mọi hiểu biết phải đầy đủ, chi tiết.
b. sự thật phải được kiểm tra.
c. mỗi tri thức đúng đắn chỉ trong những không gian, thời gian xác định.
d. không thể hiểu được các khái niệm trừu tượng.
Phản hồi
Phương án đúng là: mỗi tri thức đúng đắn chỉ trong những không gian, thời gian xác định.Vì Chân lý (tri thức) phản ánh các sư vật, hiện tượng khách quan, có nội dung phù hợp với các sư vật, hiện tượng khách quan đó. Mà các sư vật, hiện tượng khách quan luôn tồn tại trong những khoảng thời gian, không gian xác định với những đặc trưng, tính chất xác định. Do vậy, chân lý luôn là cụ thể, mỗi tri thức về sự vật, hiện tượng chỉ đúng đắn trong những không gian, thời gian xác định. Tham khảo Xem V.2.b. Chân lý và vai trò của chân lý đối với thực tiễn (Gt. tr 119-124)
The correct answer is: mỗi tri thức đúng đắn chỉ trong những không gian, thời gian xác định.
31. Trong các tác phẩm kinh điển sau đây, tác phẩm nào được thể hiện tập trung việc Lê nin đã kế thừa và phát triển quan niệm của chủ nghĩa Mác về vật chất, về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, tồn tại xã hội và ý thức xã hội?
Select one:
a. “Làm gì?”
b. “Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán”
c. “Ba nguồn gốc và ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác”
d. “Bút ký triết học”
Phản hồi
Phương án đúng là: “Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán”.Vì Đây là tác phẩm ra đời vào thời kỳ khủng hoảng về thế giới quan của các nhà khoa học, là thời kỳ tấn công mạnh mẽ của chủ nghĩa duy tâm vào chủ nghĩa duy vật, vào chủ nghĩa Mác. Để giải quyết những nhiệm vụ lịch sử đó Lênin đã viết “Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán”. Tham khảo: Xem I.2.c. Giai đoạn bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác (GT. tr 21-25)
The correct answer is: “Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán”
32. Vật chất tồn tại khách quan có nghĩa là nó:
Select one:
a. tồn tại cảm tính.
b. tồn tại cụ thể.
c. tồn tại thực.
d. tồn tại độc lập, không phụ thuộc vào ý thức con người.
Phản hồi
Phương án đúng là: tồn tại độc lập, không phụ thuộc vào ý thức con người.Vì Sự tồn tại khách quan là sự tồn tại độc lập, không phụ thuộc vào ý thức con người. Tham khảo: Xem II.1.a. Phạm trù vật chất (GT. Tr 39-44).
The correct answer is: tồn tại độc lập, không phụ thuộc vào ý thức con người.
33. Mâu thuẫn, xung đột trong lĩnh vực tư tưởng – chính trị là:
Select one:
a. phản ánh mâu thuẫn trong cơ sở hạ tầng của xã hội.
b. do bất đồng, thiếu hiểu biết lẫn nhau.
c. do bản chất của tư tưởng, chính trị.
d. do bất đồng, thiếu hiểu biết lẫn nhau và do bản chất của tư tưởng, chính trị.
Phản hồi
Phương án đúng là: phản ánh mâu thuẫn trong cơ sở hạ tầng của xã hội.Vì Lĩnh vực tư tưởng – chính trị thuộc kiến trúc thượng tầng, mà kiến trúc thượng tầng bị quy định bởi cơ sở hạ tầng. Tham khảo Xem II.2.a. Khái niệm cơ sở hạ tầng, kiến trúc thượng tầng (GT. tr 136-138).
The correct answer is: phản ánh mâu thuẫn trong cơ sở hạ tầng của xã hội.
34. Khi khoa học tự nhiên phát hiện ra tia X, ra hiện tượng phóng xạ, ra điện tử là một thành phần cấu tạo nên nguyên tử, theo Lênin điều đó chứng tỏ gì?
Select one:
a. Vật chất không tồn tại thật sự.
b. Vật chất tiêu tan mất,
c. Giới hạn hiểu biết trước đây của chúng ta về vật chất mất đi.
d. Vật chất chỉ là biểu hiện của ý thức.
Phản hồi
Phương án đúng là: Giới hạn hiểu biết trước đây của chúng ta về vật chất mất đi.Vì Thế giới vật chất là vô cùng, vô tận. Nhận thức là quá trình phản ánh thế giơi đó. Sư nhận thức luôn bị giới hạn bởi những điều kiện lịch sử – cụ thể. Trước mác, các nhà triết học và khoa học cụ thể, do tư duy bằng phương pháp siêu hình đã đồng nhất vật chất với nguyên tử – phần tử được coi là nhỏ nhất. Và khi điện tử được phát hiện ra họ cho rằng vật chất (nguyên tử) biến mất. TRái ngược với quan điểm này Lênin đã khẳng định không phải là vật chất mà chỉ là giới hạn hiểu biết về vật chất biến mất mà thôi. Tham khảo Xem II.1.a. Phạm trù vật chất (GT. tr 39-44).
The correct answer is: Giới hạn hiểu biết trước đây của chúng ta về vật chất mất đi.
35. Triết học Mác – Lênin nghiên cứu:
Select one:
a. những quy luật vận động, phát triển chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy.
b. bản chất của thế giới và cuộc đời con người.
c. những quy luật khách quan của quá trình cách mạng xã hội chủ nghĩa.
d. phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.
Phản hồi
Phương án đúng là: những quy luật vận động, phát triển chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy.Vì Triết học là hệ thống tri thức lý luận chung nhất của con người về thế giới và do vậy nó những quy luật vận động, phát triển chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy. Tham khảo: Xem I.1. Chủ nghĩa Mác – Lênin và 3 bộ phận cấu thành (GT. tr 9-10).
The correct answer is: những quy luật vận động, phát triển chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy.
36. Bài học kinh nghiệm từ sự đổi mới ở nước ta là:
Select one:
a. đổi mới kinh tế, chính trị, văn hóa và tư tưởng là trọng tâm.
b. đổi mới chính trị là trọng tâm.
c. đổi mới văn hóa, tư tưởng là trọng tâm.
d. đổi mới kinh tế là trọng tâm.
Phản hồi
Phương án đúng là: đổi mới kinh tế là trọng tâm.Vì Xã hội là chỉnh thể thống nhất bao gồm nhiều yếu tố khác nhau, trong đó kinh tế là yếu tố quan trọng quyết định suy đến cùng. Tham khảo Xem IV.1. phạm trù hình thái kinh tế – xã hội (GT. Tr. 152-153) và IV.3. giá trị khoa học của lý luận hình thái kinh tế – xã hội (GT. Tr. 156-158)
The correct answer is: đổi mới kinh tế là trọng tâm.
37. Nhận dịnh nào sau đây đúng nhất?
Select one:
a. Sự biến đổi, phát triển của sự vật không phải bao giờ cũng bắt đầu từ sự biến đổi, phát triển của nội dung.
b. Sự biến đổi, phát triển của sự vật đôi khi cũng bắt đầu từ sự biến đổi phát triển của nội dung.
c. Sự biến đổi, phát triển của sự vật bao giờ cũng kết thúc từ sự biến đổi phát triển của nội dung.
d. Sự biến đổi, phát triển của sự vật bao giờ cũng bắt đầu từ sự biến đổi phát triển của nội dung.
Phản hồi
Phương án đúng là: Sự biến đổi, phát triển của sự vật bao giờ cũng bắt đầu từ sự biến đổi phát triển của nội dung.Vì Trong mối quan hệ giữa nội dung và hình thức thì nội dung quyết định hình thức. Khuynh hướng chủ đạo của nội dung là là biến đổi, còn hình thức ổn định tương đối. Tham khảo Xem III.4.b. Quan hệ biện chứng giữa nội dung và hình thức (GT.tr 83-85).
The correct answer is: Sự biến đổi, phát triển của sự vật bao giờ cũng bắt đầu từ sự biến đổi phát triển của nội dung.
38. Phép biện chứng của triết học Hê ghen là:
Select one:
a. Phép biện chứng duy tâm.
b. Phép biện chứng duy vật.
c. Phép biện chứng tự phát.
d. Biện chứng duy tâm chủ quan
Phản hồi
Phương án đúng là: Phép biện chứng duy tâm.Vì Hêghen đứng trên lập trường của chủ nghĩa duy tâm để xây dựng hệ thống lý luận biện chứng cua mình. Tham khảo Xem I.1.b. Các hình thức cơ bản của phép biện chứng (GT. tr 62-66).
The correct answer is: Phép biện chứng duy tâm.
39. Nhận dịnh nào sau đây đúng nhất?
Select one:
a. Thực tiễn luôn luôn vận động, biến đổi, phát triển, do đó nhận thức cũng phải vận động, biến đổi, phát triển.
b. Thực tiễn luôn luôn vận động, biến đổi, phát triển, do đó nhận thức không được vận động, biến đổi, phát triển theo thực tiễn.
c. Thực tiễn luôn luôn vận động, biến đổi, phát triển, do đó nhận thức cũng phải vận động, biến đổi, phát triển theo cho phù hợp thực tiễn.
d. Thực tiễn không phải lúc nào cũng vận động, biến đổi, phát triển, do đó nhận thức không phải vận động, biến đổi, phát triển theo cho phù hợp thực tiễn.
Phản hồi
Phương án đúng là: Thực tiễn luôn luôn vận động, biến đổi, phát triển, do đó nhận thức cũng phải vận động, biến đổi, phát triển theo cho phù hợp thực tiễn.Vì Thực tiễn là hoạt động mang tính lịch sử của con người. Thực tiễn là nguồn gốc, động lực, là mục đích của nhận thức và đồng thời là tiêu chuẩn kiểm tra chân lý. Tham khảo Xem lại V.3.b. Chân lý và vai trò của chân lý đối với thực tiễn (GT. tr 119-124).
The correct answer is: Thực tiễn luôn luôn vận động, biến đổi, phát triển, do đó nhận thức cũng phải vận động, biến đổi, phát triển theo cho phù hợp thực tiễn.
40. Chủ nghĩa duy tâm là khuynh hư¬ớng triết học:
Select one:
a. cho rằng ý thức có trước vật chất và quyết định vật chất.
b. đề cao ý thức, tình cảm của con ng-ười.
c. hạ thấp vai trò của ý thức.
d. hạ thấp vai trò của vật chất.
Phản hồi
Phương án đúng là: cho rằng ý thức có trước vật chất và quyết định vật chất.Vì Chủ nghĩa duy tâm, xét về bản chất là sự đề cao, tuyệt đối hóa vai trò của ý thức trong mối quan hệ với vật chất. Tham khảo: Xem I.1. Sự đối lập giữa chủ ngĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm trong việc giải quyết vấn đề của của triết học (GT. tr 35-3
The correct answer is: cho rằng ý thức có trước vật chất và quyết định vật chất.
41. Thuộc tính cơ bản nhất của vật chất nhờ đó phân biệt vật chất với ý thức đã được Lê nin xác định trong định nghĩa vật chất là thuộc tính:
Select one:
a. Tồn tại.
b. Tồn tại khách quan.
c. Có thể nhận thức được.
d. Tính đa dạng.
Phản hồi
Phương án đúng là: Tồn tại khách quan.Vì Đây là thuộc tính chung nhất của mọi dạng vật chất. Thuộc tính này chỉ có ở vật chất mà không có ở ý thức. Và do vậy có thể căn cứ vào thuộc tính đó để phân biệt vật chất với ý thức. Tham khảo Xem II.1.a. Phạm trù vật chất (GT. tr 39-44)
The correct answer is: Tồn tại khách quan.
42. Chọn câu trả lời đúng: Cơ sở lý luận khoa học của Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam là:
Select one:
a. Chủ nghĩa Mác.
b. Chủ nghĩa Mác-Lênin.
c. Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
d. Chủ nghĩa Mác và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Phản hồi
Phương án đúng là: Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.Vì Đảng cộng sản Việt nam lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm cơ sở lý luận khoa học. Tham khảo: Xem II.1. Đối tượng, mục đích học tập, nghiên cứu.(GT. tr 29-30).
The correct answer is: Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
43. Nhận dịnh nào sau đây đúng nhất?
Select one:
a. Cái riêng tồn tại khách quan.
b. Cái riêng không tồn tại khách quan.
c. Cái riêng không thể tồn tại khách quan.
d. Cái riêng có thể tồn tại khách quan.
Phản hồi
Phương án đúng là: Cái riêng tồn tại khách quan.Vì Phạm trù cái riêng dùng để chỉ một sự vật, một hiện tượng, một quá trình nhất định. Sự vật, hiện tượng, quá trình nhất định đó tồn tại khách quan, do vậy, cái riêng cũng tồn tại khách quan.Tham khảo Xem III.1. Cái riêng và cái chung (GT. tr 77-79).
The correct answer is: Cái riêng tồn tại khách quan.
44. Nhận định nào sau đây là đúng nhất về nội dung và cấu trúc logic : Chủ nghĩa Mác- Lênin được cấu thành từ ba bộ phận lý luận cơ bản là:
Select one:
a. Chủ nghĩa xã hội khoa học, kinh tế chính trị học Mác- Lênin, triết học Mác-Lênin.
b. Kinh tế chính trị học, chủ nghĩa xã hội khoa học, triết học Mác- Lênin.
c. Triết học Mác- Lênin, kinh tế chính trị học Mác- Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học.
d. Chủ nghĩa xã hội khoa học, kinh tế chính trị và triết học Mác- Lênin.
Phản hồi
Phương án đúng là: Triết học Mác- Lênin, kinh tế chính trị học Mác- Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học.Vì Chủ nghĩa Mác- Lênin là học thuyết khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản và nhân dân lao động khỏi mọi ách áp bức, bóc lột. Và cấu trúc logic giúp chuyển tải nội dung đó chính là triết học Mác- Lênin, kinh tế chính trị học Mác- Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học. Tham khảo: Xem I.1. Chủ nghĩa Mác – Lênin và 3 bộ phận cấu thành (GT. tr 10-11)
The correct answer is: Triết học Mác- Lênin, kinh tế chính trị học Mác- Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học.
45. Theo quan điểm duy vật biện chứng thì:
Select one:
a. tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội.
b. Ý thức xã hội quyết định tồn tại xã hội.
c. Tồn tại xã hội và ý thức xã hội tác động biện chứng với nhau và quyết định lẫn nhau.
d. Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội, nhưng ý thức xã hội có thể tác động trở lại tồn tại xã hội.
Phản hồi
Phương án đúng là: Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội, nhưng ý thức xã hội có thể tác động trở lại tồn tại xã hội.Vì Tồn tại xã hội thuộc lĩnh vực vật chất, còn ý thức xã hội thuộc lĩnh vực ý thức Và theo quan điểm duy vật biện chứng vật chất quyết định ý thức, còn ý thức tác động lại vật chất. Tham khảo Xem III. Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội và tính độc lập tương đối của ý thức xã hội (GT. tr 142-152)
The correct answer is: Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội, nhưng ý thức xã hội có thể tác động trở lại tồn tại xã hội.
46. Trong mối quan hệ giữa nội dung và hình thức thì:
Select one:
a. đôi khi nội dung quyết định hình thức.
b. đôi khi hình thức quyết định nội dung.
c. nội dung quyết định hình thức và hình thức tác động trở lại nội dung.
d. đôi khi nội dung quyết định hình thức và ngược lại.
Phản hồi
Phương án đúng là: nội dung quyết định hình thức và hình thức tác động trở lại nội dung.Vì Nội dung được hiểu là tổng hợp tất cả những mặt, những yếu tố, những quá trình tạo nên sự vật, hiện tượng; còn hình thức được hiểu là phương thức tồn tại và phát triển của sự vật, hiện tượng đó, là hệ thống các mối liên hệ tương đối bền vững giữa các yếu tố của nó. Tham khảo Xem III.4. Nội dung và hình thức (GT.tr 83-85)
The correct answer is: nội dung quyết định hình thức và hình thức tác động trở lại nội dung.
47. Câu nào sau đây thể hiện đúng nhất quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng?
Select one:
a. Ý thức là sản phẩm của mọi dạng vật ch

Bài viết liên quan