Bỏ yêu thương cầu chứng từ tin học, ngoại ngữ với viên chức lưu lại trữ

Nội dung này được nhắc tại Thông tứ 07/2022/TT-BNV về chức danh, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương viên chức siêng ngành lưu lại trữ.

Bạn đang xem: Thông tư 07 của bộ nội vụ

 


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ NỘI VỤ-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do - Hạnh phúc---------------

Số: 07/2022/TT-BNV

Hà Nội, ngày 31 mon 8 năm 2022

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHỨC DANH, MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP, THI HOẶC XÉT THĂNG HẠNG, BỔ NHIỆM VÀ XẾP LƯƠNG VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH LƯU TRỮ

Căn cứ Luật tàng trữ ngày 11 mon 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng tư năm 2017 của cơ quan chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ và cơ cấu tổ chức tổ chức của cục Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của chính phủ quy định về tuyển chọn dụng, thực hiện và cai quản viên chức;

Theo đề nghị của viên trưởng cục Văn thư và lưu trữ nhà nước, Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức với Vụ trưởng Vụ chi phí lương;

Bộ trưởng cỗ Nội vụ ban hành Thông bốn quy định chức danh mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương viên chức siêng ngành lưu giữ trữ.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tứ này quy định:

1. Chức danh, mã số, tiêu chuẩn chỉnh chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức chăm ngành lưu lại trữ.

2. Điều khiếu nại thi hoặc xét thăng hạng và nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức siêng ngành lưu giữ trữ.

3. Chỉ định và xếp lương chức danh nghề nghiệp và công việc viên chức siêng ngành lưu giữ trữ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông bốn này áp dụng so với viên chức siêng ngành giữ trữ trong những đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 3. Chức danh và mã số chức danh

1. Lưu trữ viên chính

2. Lưu trữ viên

3. Tàng trữ viên trung cấp

Mã số: V.01.02.01

Mã số: V.01.02.02

Mã số: V.01.02.03

Điều 4. Tiêu chuẩn chỉnh đạo đức nghề nghiệp

1. Trung thực, khách quan, tận tụy, trách nhiệm, khiêm tốn, đoàn kết, phối hợp công dụng với đồng nghiệp trong quy trình thực hiện tại nhiệm vụ.

2. Tuân hành các cách thức về thẩm quyền, trình tự, thủ tục trong triển khai các các bước nghiệp vụ lưu giữ trữ.

3. Duy trì gìn kín thông tin tài liệu theo như đúng quy định của lao lý và cách thức của cơ quan, tổ chức, đối chọi vị.

4. Chủ động nghiên cứu, đề xuất ứng dụng các thành tựu công nghệ công nghệ, sáng kiến vào công tác lưu trữ.

Điều 5. Căn cứ, nguyên tắc tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

1. Bài toán cử viên chức siêng ngành lưu giữ trữ tham gia thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải địa thế căn cứ vào vị trí vấn đề làm, tiêu chuẩn chức danh công việc và nghề nghiệp và tương xứng với cơ cấu tổ chức viên chức theo chức danh nghề nghiệp và công việc của đơn vị chức năng sự nghiệp công lập đã có cấp gồm thẩm quyền phê duyệt.

2. Viên chức chuyên ngành lưu trữ được đăng ký tham gia dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và công việc khi đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu và đáp ứng một cách đầy đủ tiêu chuẩn, đk theo hiện tượng của pháp luật.

3. Việc tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và công việc viên chức siêng ngành tàng trữ phải đảm bảo an toàn theo chính sách bình đẳng, công khai, minh bạch, khách hàng quan cùng đúng pháp luật.

4. Công dụng thi hoặc xét thăng hạng chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tàng trữ không được bảo lưu cho các kỳ thi hoặc xét thăng hạng lần sau.

Chương II

TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

Điều 6. Tàng trữ viên thiết yếu - Mã số: V.01.02.01

1. Nhiệm vụ

a) công ty trì hoặc tham gia chế tạo văn bản, tài liệu phía dẫn chăm môn, nghiệp vụ, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án công trình về lưu trữ;

b) chủ trì hoặc gia nhập xây dựng, quản ngại trị cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử, hệ thống công vắt tra cứu;

c) nhà trì hoặc tham gia xây dựng, trả thiện những quy trình nghiệp vụ lưu trữ;

d) công ty trì hoặc tham gia sản xuất đề tài, dự án công trình khoa học tập về tàng trữ và các lĩnh vực có liên quan;

đ) Tổ chức thực hiện các hoạt động: sưu tầm, tích lũy tài liệu lưu giữ trữ, chỉnh lý, giải mật, khẳng định giá trị, bảo quản, thống kê, số hóa, reviews và tổ chức khai quật sử dụng tài liệu giữ trữ, tu bổ, phục chế, bảo hiểm tài liệu lưu giữ trữ;

e) tiến hành các trách nhiệm khác vì chưng cấp tất cả thẩm quyền giao.

2. Tiêu chuẩn chỉnh về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

a) thực hiện đúng con đường lối, chủ trương của Đảng, chủ yếu sách, pháp luật của nhà nước và những qui định của ngành;

b) Có kỹ năng và kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ lưu trữ; nắm vững lý luận, lịch sử, thực tế công tác lưu lại trữ nước ta và áp dụng có công dụng vào nghành nghề dịch vụ lưu trữ;

c) Có năng lực quản lý, hướng dẫn, khám nghiệm trong việc tổ chức thực hiện các vận động nghiệp vụ lưu lại trữ;

d) Có năng lực tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiên cứu, ứng dụng hiện đại khoa học tập kỹ thuật để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lưu lại trữ;

đ) Có khả năng xây dựng, soạn thảo, thuyết trình, tổ chức và triển khai nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án công trình về lưu trữ;

e) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, quản trị các đại lý dữ liệu, áp dụng ngoại ngữ (hoặc giờ đồng hồ dân tộc so với viên chức công tác làm việc tại vùng dân tộc thiểu số) theo yêu cầu của vị trí vấn đề làm.

3. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành giữ trữ. Ngôi trường hợp xuất sắc nghiệp đh trở lên ngành khác bắt buộc có chứng từ bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ do cơ sở đào tạo và giảng dạy có thẩm quyền cấp cho hoặc bao gồm bằng giỏi nghiệp cao đẳng, trung cung cấp ngành lưu trữ.

Điều 7. Tàng trữ viên - Mã số: V.01.02.02

1. Nhiệm vụ

a) Tham gia kiến thiết văn bản, tài liệu phía dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về lưu trữ;

b) tham gia xây dựng, quản trị cơ sở tài liệu tài liệu tàng trữ điện tử, khối hệ thống công rứa tra cứu;

c) thâm nhập xây dựng, trả thiện các quy trình nhiệm vụ lưu trữ;

d) Tham gia thành lập đề tài, công trình xây dựng khoa học về tàng trữ và các nghành nghề dịch vụ có liên quan;

đ) Tổ chức thực hiện hoặc tham gia những hoạt động: sưu tầm, tích lũy tài liệu giữ trữ, chỉnh lý, giải mật, xác định giá trị, bảo quản, thống kê, số hóa, ra mắt và tổ chức khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ, tu bổ, phục chế, bảo hiểm tài liệu lưu lại trữ;

e) thực hiện các trách nhiệm khác vị cấp gồm thẩm quyền giao.

2. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

a) tiến hành đúng mặt đường lối, chủ trương của Đảng, chủ yếu sách, pháp luật ở trong nhà nước và những cách thức của ngành;

b) nắm vững lý luận, định kỳ sử, thực tiễn công tác lưu trữ việt nam và áp dụng có tác dụng vào lĩnh vực lưu trữ;

c) Có năng lượng quản lý, phía dẫn, soát sổ trong việc tổ chức thực hiện các chuyển động nghiệp vụ giữ trữ;

d) Có khả năng thực hiện trách nhiệm chuyên môn, nghiệp vụ và tổ chức triển khai kế hoạch, chương trình, đề án, dự án công trình về lưu lại trữ;

đ) Có năng lực sử dụng công nghệ thông tin, quản lí trị các đại lý dữ liệu, sử dụng ngoại ngữ (hoặc giờ đồng hồ dân tộc so với viên chức công tác tại vùng dân tộc bản địa thiểu số) theo yêu cầu của vị trí việc làm.

3. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

Tốt nghiệp đh trở lên ngành lưu trữ. Trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên ngành khác bắt buộc có chứng từ bồi dưỡng nghiệp vụ tàng trữ do cơ sở giảng dạy có thẩm quyền cấp cho hoặc bao gồm bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp cho ngành lưu giữ trữ.

Điều 8. Lưu trữ viên trung cung cấp - Mã số: V.01.02.03

1. Nhiệm vụ

a) tiến hành việc nhập mục lục tài liệu, tu bổ, phục chế, bảo hiểm, thu xếp và vận tải tài liệu;

b) tiến hành thống kê tài liệu lưu trữ, vệ sinh kho, tài liệu giữ trữ;

c) triển khai các trách nhiệm khác vì cấp tất cả thẩm quyền giao.

2. Tiêu chuẩn về năng lượng chuyên môn, nghiệp vụ

a) thực hiện đúng mặt đường lối, chủ trương của Đảng, bao gồm sách, pháp luật trong phòng nước cùng những luật của ngành;

b) Có kiến thức và kỹ năng cơ bạn dạng về hoạt động lưu trữ và tiến hành đúng quy trình, giấy tờ thủ tục nghiệp vụ tàng trữ theo trách nhiệm được phân công;

c) Đủ năng lực thực hiện các nguyên tắc, kỹ thuật bảo quản tài liệu lưu lại trữ;

d) sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng, các trang đồ vật khác ship hàng thực hiện nhiệm vụ.

3. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

Tốt nghiệp trung cấp cho trở lên ngành lưu trữ. Ngôi trường hợp xuất sắc nghiệp trung cung cấp trở lên ngành khác đề nghị có chứng từ bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Chương III

ĐIỀU KIỆN THI HOẶC XÉT THĂNG HẠNG VÀ NỘI DUNG, HÌNH THỨC XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH LƯU TRỮ

Điều 9. Điều kiện thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ tàng trữ viên lên tàng trữ viên chính

1. Điều khiếu nại thi thăng hạng chức vụ nghề nghiệp

a) Đáp ứng tiêu chuẩn, đk quy định trên điểm a khoản 1 Điều 32 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 mon 9 năm 2020 của chính phủ quy định về tuyển dụng, áp dụng và quản lý viên chức;

b) Đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và công việc Lưu trữ viên chủ yếu quy định trên Điều 6 Thông tư này;

c) Có thời hạn giữ chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên và tương đương từ đủ 09 năm trở lên trên (không kể thời gian tập sự, demo việc). Trường đúng theo có thời gian giữ ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức tương tự với chức danh công việc và nghề nghiệp Lưu trữ viên thì thời gian hiện giữ lại chức danh nghề nghiệp và công việc Lưu trữ viên tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng) tính cho ngày không còn thời hạn nộp hồ nước sơ đăng ký tuyển sinh thăng hạng.

2. Điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Đáp ứng đủ các điều kiện chính sách tại khoản 1 Điều này và thỏa mãn nhu cầu một trong số điều khiếu nại sau đây:

a) Có tối thiểu 01 công trình nghiên cứu về nghành lưu trữ hoặc các nghành nghề có liên quan: nhà trì xây cất đề án chuyên môn, đề tài nghiên cứu khoa học cung cấp bộ, cung cấp tỉnh trở lên trên được cấp có thẩm quyền sát hoạch và review đạt yêu thương cầu; tác giả của bài bác báo kỹ thuật về lưu trữ đã công bố trên tạp chí khoa học được tính điểm; tác giả của ý tưởng về lĩnh vực lưu trữ vận dụng có kết quả vào hoạt động của cơ quan, đơn vị chức năng được cấp bao gồm thẩm quyền công nhận; soạn sách về nghành nghề dịch vụ lưu trữ và các nghành nghề dịch vụ có tương quan đã được xuất bản;

b) Có bởi khen của cục trưởng hoặc của quản trị Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh trở lên về các kết quả trong vận động nghề nghiệp giữ trữ.

Điều 10. Điều kiện xét thăng hạng chức danh công việc và nghề nghiệp từ lưu trữ viên trung cấp cho lên lưu trữ viên

1. Câu hỏi thăng hạng chức danh nghề nghiệp và công việc từ tàng trữ viên trung cung cấp lên lưu trữ viên triển khai thông qua hiệ tượng xét thăng hạng.

Xem thêm: Đề Tiếng Anh Thpt Quốc Gia 2019 Có Đáp Án, Để Thi Thpt Quốc Gia 2019 Môn Tiếng Anh Pdf

2. Điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

a) Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện quy định trên điểm a khoản 1 Điều 32 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP;

b) Đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên chính sách tại Điều 7 Thông tư này;

c) Có thời hạn giữ chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên trung cấp và tương tự từ đầy đủ 03 năm trở lên trên (không kể thời hạn tập sự, demo việc). Trường phù hợp có thời gian giữ ngạch công chức hoặc chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức tương tự với chức danh công việc và nghề nghiệp Lưu trữ viên trung cấp cho thì thời hạn hiện duy trì chức danh nghề nghiệp và công việc Lưu trữ viên trung cấp về tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng) tính cho ngày không còn thời hạn nộp hồ sơ đk dự xét thăng hạng.

Điều 11. Hồ sơ, hình thức, câu chữ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức siêng ngành lưu giữ trữ

1. Hồ sơ đăng ký tham gia dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức siêng ngành giữ trữ tiến hành theo nguyên lý tại Điều 36 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

2. Đối với thi thăng hạng: hình thức, văn bản và thời hạn thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp và công việc viên chức siêng ngành lưu trữ thực hiện theo pháp luật tại Điều 39 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

3. Đối với xét thăng hạng:

a) hiệ tượng xét: đánh giá và thẩm định hồ sơ;

b) câu chữ xét thăng hạng lên lưu trữ viên chính: thẩm định việc thỏa mãn nhu cầu yêu cầu về đk quy định trên khoản 2 Điều 9 Thông bốn này;

c) nội dung xét thăng hạng lên lưu trữ viên: đánh giá việc đáp ứng yêu cầu về điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này.

Điều 12. Xác định người trúng tuyển vào kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức chăm ngành lưu lại trữ

1. Xác minh người trúng tuyển trong kỳ thi thăng hạng

Việc xác định người trúng tuyển vào kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp và công việc viên chức chuyên ngành lưu giữ trữ triển khai theo chính sách tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 40 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

2. Xác minh người trúng tuyển vào kỳ xét thăng hạng

Viên chức trúng tuyển vào kỳ xét thăng hạng là viên chức đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo chính sách tại khoản 1, khoản 2 Điều 5; khoản 2 Điều 9 (đối với lưu trữ viên chính); khoản 2 Điều 10 (đối với tàng trữ viên) Thông tư này với được người đứng đầu tư mạnh quan, đơn vị chức năng tổ chức xét thăng hạng công nhận công dụng trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng. Ngôi trường hợp bao gồm từ 02 người trở lên đều bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng thì việc khẳng định người trúng tuyển chọn được tiến hành theo trang bị tự ưu tiên sau:

a) Viên chức tất cả thành tích khen thưởng của cấp có thẩm quyền cao hơn;

b) Viên chức là nữ;

c) Viên chức là người dân tộc thiểu số;

d) Viên chức các tuổi hơn (tính theo ngày, tháng, năm sinh);

e) Viên chức có thời hạn công tác những hơn.

Nếu vẫn không xác định được tín đồ trúng tuyển chọn thì người đứng đầu tư mạnh quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và công việc có văn bạn dạng trao đổi với người đứng đầu cơ quan, 1-1 vị thống trị viên chức và quyết định người trúng tuyển chọn theo kiến nghị của người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý viên chức.

Điều 13. Thông báo kết quả thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chăm ngành lưu lại trữ

1. Thông báo tác dụng thi thăng hạng chức vụ nghề nghiệp

Việc thông báo công dụng kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp và công việc viên chức chuyên ngành lưu lại trữ tiến hành theo dụng cụ tại khoản 5 Điều 40 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

2. Thông báo hiệu quả xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp

a) vào thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc việc đánh giá và thẩm định hồ sơ, Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức report người đứng đầu tư mạnh quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức phê duyệt hiệu quả kỳ xét thăng hạng và list viên chức trúng tuyển;

b) muộn nhất 05 ngày làm cho việc kể từ ngày có đưa ra quyết định phê duyệt tác dụng kỳ xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp, Hội đồng xét thăng hạng chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức có nhiệm vụ thông báo công dụng xét và list viên chức trúng tuyển bởi văn bạn dạng tới cơ quan, đơn vị chức năng cử viên chức tham dự kỳ xét thăng hạng; đồng thời công khai minh bạch trên trang thông tin điện tử hoặc cổng tin tức điện tử của cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Chương IV

BỔ NHIỆM VÀ XẾP LƯƠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH LƯU TRỮ

Điều 14. Chỉ định chức danh nghề nghiệp và công việc và xếp lương khi hết thời hạn tập sự

Sau khi hết thời gian tập sự với đạt yêu mong thì người tập sự được bổ nhiệm vào chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức siêng ngành lưu trữ theo pháp luật tại Điều 24 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP với xếp lương theo Bảng 3. Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ so với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp ở trong phòng nước phát hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 mon 12 năm 2004 của chính phủ về chính sách tiền lương so với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng thiết bị (sau phía trên viết tắt là Bảng lương 3) như sau:

1. Trường hợp chỉ định chức danh nghề nghiệp và công việc Lưu trữ viên trung cấp

a) Viên chức được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và công việc Lưu trữ viên trung cấp, mã số V.01.02.03 có chuyên môn đào sinh sản trung cung cấp được xếp bậc 1, hệ số lương 1,86 (Viên chức loại B);

b) Viên chức được chỉ định vào chức danh nghề nghiệp và công việc Lưu trữ viên trung cấp, mã số V.01.02.03 có chuyên môn đào tạo cao đẳng trở lên được xếp bậc 2, hệ số lương 2,06 (Viên chức loại B).

2. Trường hợp bổ nhiệm chức danh công việc và nghề nghiệp Lưu trữ viên

a) Viên chức được chỉ định vào chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên, mã số V.01.02.02 có trình độ đào tạo đh được xếp bậc 1, hệ số lương 2,34 (Viên chức nhiều loại A1);

b) Viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên, mã số V.01.02.02 có chuyên môn đào tạo thạc sỹ được xếp bậc 2, thông số lương 2,67 (Viên chức các loại A1);

c) Viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên, mã số V.01.02.02 có chuyên môn đào tạo tiến sĩ được xếp bậc 3, hệ số lương 3,00 (Viên chức loại A1).

Điều 15. Chỉ định chức danh nghề nghiệp và công việc và xếp lương khi trúng tuyển chọn kỳ thi hoặc xét thăng hạng

1. Viên chức trúng tuyển kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và công việc được chỉ định vào chức danh viên chức siêng ngành tàng trữ trúng tuyển theo cơ chế tại Điều 42 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

2. Câu hỏi xếp lương đối với viên chức siêng ngành tàng trữ trúng tuyển chọn kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp thực hiện theo giải đáp tại khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 mon 5 trong năm 2007 của bộ trưởng liên nghành Bộ Nội vụ trả lời xếp lương lúc nâng ngạch, đưa ngạch, chuyển các loại công chức, viên chức.

Điều 16. Chỉ định chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành lưu lại trữ đối với các trường phù hợp khác

1. Trường thích hợp khi tuyển chọn dụng vào chức danh nghề nghiệp viên chức siêng ngành lưu trữ đang là công chức, viên chức chăm ngành khác:

a) Trường hòa hợp được bổ nhiệm vào chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức siêng ngành lưu trữ trong cùng các loại viên chức theo Bảng lương 3 thì được đưa xếp lương vào chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tàng trữ theo gợi ý tại khoản 2 Mục II Thông bốn số 02/2007/TT- BNV;

b) Trường phù hợp có trình độ chuyên môn đào tạo cao đẳng và khi tuyển dụng đã có được xếp lương công chức, viên chức một số loại A0, khi được tuyển dụng vào viên chức chuyên ngành tàng trữ phải chỉ định vào chức danh nghề nghiệp và công việc Lưu trữ viên trung cấp (mã số V.01.02.03) và tiến hành việc xếp lại lương như sau:

Căn cứ vào thông số lương hiện hưởng ở các loại A0 chuyển xếp vào bậc có thông số lương cao hơn nữa gần duy nhất của chức danh nghề nghiệp và công việc Lưu trữ viên trung cấp (viên chức một số loại B), thời gian xét nâng bậc lương lần sau được tính tính từ lúc ngày xếp thông số lương hiện nay hưởng ở các loại A0. Trường thích hợp có hệ số lương (bao gồm cả phụ cấp cho thâm niên thừa khung, ví như có) ở một số loại A0 lớn hơn hệ số lương tối đa của viên chức các loại B thì tiến hành xếp lương theo cách tính tại điểm c khoản 1 Mục II Thông tứ số 02/2007/TT-BNV.

2. Trường hợp bạn được tuyển dụng, chào đón vào làm cho viên chức chuyên ngành lưu trữ (ngoài trường hợp mức sử dụng tại khoản 1 Điều này), được sắp xếp làm việc theo như đúng ngành, nghề đào tạo và giảng dạy hoặc theo đúng trình độ nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì thời hạn công tác gồm đóng bảo đảm xã hội cần (trừ thời gian tập sự, thử câu hỏi quy định so với chức danh viên chức chuyên ngành lưu trữ) theo luật pháp của Luật bảo hiểm xã hội trước ngày tuyển dụng, tiếp nhận vào làm viên chức (nếu có thời gian công tác có đóng bảo đảm xã hội phải không thường xuyên mà không nhận trợ cấp bảo đảm xã hội một lần thì được cộng dồn) ở trình độ chuyên môn đào tạo khớp ứng với chuyên môn đào tạo nên theo yêu ước của vị trí vấn đề làm được tuyển chọn dụng, đón nhận được tính để gia công căn cứ xếp lương theo chức vụ nghề nghiệp phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận. Việc xếp lương theo chức danh nghề nghiệp viên chức khớp ứng với vị trí vấn đề làm được tuyển chọn dụng, tiếp nhận thực hiện tại như sau:

a) ví như được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và công việc Lưu trữ viên trung cấp thì tính từ bậc 1 của viên chức các loại B (đối với trường đúng theo có chuyên môn trung cấp) và bậc 2 (đối cùng với trường vừa lòng có trình độ chuyên môn cao đẳng trở lên), cứ sau thời gian 02 năm (đủ 24 tháng) được xếp lên 01 bậc lương. Sau thời điểm quy đổi thời hạn để xếp vào bậc lương của chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên trung cung cấp được bổ nhiệm, nếu gồm số tháng không đủ 24 tháng thì số mon này được xem vào thời hạn để xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét tận hưởng phụ cấp cho thâm niên vượt khung (nếu có);

b) nếu được bổ nhiệm vào chức danh công việc và nghề nghiệp Lưu trữ viên thì tính từ bỏ bậc 1 của viên chức loại A1, cứ sau thời gian 03 năm (đủ 36 tháng) được xếp lên 01 bậc lương. Sau thời điểm quy đổi thời gian để xếp vào bậc lương của chức danh nghề nghiệp và công việc Lưu trữ viên được xẻ nhiệm, nếu bao gồm số tháng chưa đủ 36 mon thì số mon này được xem vào thời hạn để xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét tận hưởng phụ cung cấp thâm niên vượt khung (nếu có);

c) ví như được chỉ định vào chức danh công việc và nghề nghiệp Lưu trữ viên thiết yếu thì thực hiện việc xếp lương như sau:

Tính theo nguyên tắc tại điểm b khoản 2 Điều này, nếu có hệ số lương bởi hoặc phải chăng hơn hệ số lương bậc 1 của chức danh nghề nghiệp và công việc Lưu trữ viên bao gồm (viên chức loại A2 team 2) thì xếp vào bậc 1 của tàng trữ viên chính, nếu có thông số lương cao hơn nữa hệ số lương bậc 1 của chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên bao gồm thì xếp vào bậc có thông số lương cao hơn nữa gần duy nhất của chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên chính, số mon quy đổi chưa đủ 36 tháng so với các ngôi trường hợp lý lẽ tại điểm c này được xem vào thời gian để xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét tận hưởng phụ cung cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Hiệu lực thực thi hiện hành thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày 15 tháng 10 năm 2022.

2. Công chức trong các cơ quan, tổ chức triển khai làm công tác tàng trữ được áp dụng chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức chăm ngành lưu trữ quy định trên Thông tư này.

3. Bãi bỏ Thông bốn số 13/2014/TT-BNV ngày 31 mon 10 năm 2014 của bộ trưởng Bộ Nội vụ luật pháp mã số cùng tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghề nghiệp và công việc viên chức siêng ngành giữ trữ.

4. Bãi bỏ Thông tứ số 08/2015/TT-BNV ngày 28 mon 12 năm năm ngoái của bộ trưởng liên nghành Bộ Nội vụ hướng dẫn thời gian tập sự, bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp và công việc viên chức chuyên ngành lưu trữ.

Điều 18. Điều khoản chuyển tiếp

Kể từ ngày có hiệu lực thực thi của Thông bốn này, thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp và công việc viên chức chuyên ngành lưu giữ trữ đối với các trường vừa lòng sau:

1. Trường hợp viên chức có chuyên môn đào tạo cđ đang giữ lại chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên (hạng III) theo Thông tư số 13/2014/TT-BNV và xếp lương viên chức nhiều loại A0 theo Thông tứ số 08/2015/TT-BNV thì tiến hành bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và công việc Lưu trữ viên trung cấp cho và xếp lại lương theo hướng dẫn trên điểm b khoản 1 Điều 16 Thông tứ này. Thời gian xếp lương viên chức loại A0 được tính vào thời hạn giữ chức vụ Lưu trữ viên trung cung cấp để xét thăng hạng lên lưu trữ viên.

2. Trường đúng theo viên chức có chuyên môn đại học trở lên, đã có tuyển dụng, bổ nhiệm vào chức danh công việc và nghề nghiệp Lưu trữ viên (hạng III) theo Thông bốn số 13/2014/TT-BNV với đang xếp lương nhiều loại A0 theo Thông bốn số 08/2015/TT-BNV thì triển khai bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và công việc Lưu trữ viên theo Thông tư này và đưa xếp lương theo hướng dẫn trên khoản 3 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV. Thời hạn xếp lương viên chức một số loại A0 được tính vào thời hạn giữ chức vụ Lưu trữ viên để thi hoặc xét thăng hạng lên tàng trữ viên chính.

3. Trường hòa hợp viên chức có chuyên môn đào tạo đại học trở lên, đã có xếp lương các loại A1 theo khoản 2 Điều 6 Thông bốn số 08/2015/TT-BNV thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên (mã số V.01.02.02) theo Thông tứ này và thực hiện xếp lương theo hướng dẫn trên khoản 2 Mục II Thông bốn số 02/2007/TT-BNV.

Điều 19. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ sở thuộc thiết yếu phủ, chủ tịch Ủy ban dân chúng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

2. Trong quy trình thực hiện, nếu có vướng mắc, ý kiến đề nghị phản ánh về bộ Nội vụ để được hướng dẫn, giải quyết./.

Nơi nhận:- Ban túng thiếu thư trung ương Đảng;- Thủ tướng chủ yếu phủ;- những Phó Thủ tướng chủ yếu phủ;- các Bộ, phòng ban ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ;- Văn phòng tw và những Ban của Đảng;- công sở Tổng túng bấn thư;- công sở Quốc hội;- Văn phòng chủ tịch nước;- Viện Kiểm tiếp giáp nhân dân tối cao;- toàn án nhân dân tối cao nhân dân buổi tối cao;- truy thuế kiểm toán Nhà nước;- Ủy ban trung ương Mặt trận đất nước Việt Nam;- Ủy ban giám sát tài chủ yếu Quốc gia;- phòng ban Trung ương của các tổ chức thiết yếu trị - thôn hội;- HĐND, UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc TW;- Cục khám nghiệm văn bản QPPL (Bộ tư pháp);- cỗ Nội vụ: bộ trưởng, các Thứ trưởng, các đơn vị thuộc với trực ở trong Bộ;- Công báo: Cổng tin tức điện tử chính phủ; Cổng thông tin điện tử BNV;- Lưu: VT, cục VTLTNN.

Bài viết liên quan