QĐND Online - Hiện đại hóa là vấn đề khách quan đối với xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới. Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) tại Đại hội XIII của Đảng đã đề cập chủ trương thể hiện tư duy mới trong hiện đại hóa quân đội ta.

Bạn đang xem: Suc manh quan su việt nam


 
     

QĐND Online - Hiện đại hóa là vấn đề khách quan đối với xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới. Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) tại Đại hội XIII của Đảng đã đề cập nhiều chủ trương thể hiện tư duy mới trong hiện đại hóa quân đội ta.

 
 

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khảng định: "Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó có một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; vững mạnh về chính trị, có chất lượng tổng hợp và có sức mạnh chiến đấu cao, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống". 

Những hình ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh - người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân ta 

 
 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: "Chúng ta phải ra sức xây dựng quân đội ta thành một quân đội nhân dân hùng mạnh, một quân đội cách mạng tiến lên chính quy và hiện đại, để giữ gìn hòa bình, bảo vệ Tổ quốc".

Tháng 9-1954, sau khi quân và dân ta giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Bộ Chính trị đã họp và ban hành nghị quyết xác định những nội dung nhiệm vụ trên các lĩnh vực, trong đó chỉ rõ: “Cần phải xây dựng Quân đội nhân dân thành một quân đội cách mạng, chính quy, tương đối hiện đại hóa”. Đây được coi là dấu mốc đầu tiên cho sự hình thành quan điểm của Đảng về xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại hiện nay.

 
 

Trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân Điện tử, Trung tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Giám đốc Học viện Quốc phòng cho biết: “Nội dung xây dựng Quân đội tại dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIII có nhiều điểm mới so với Văn kiện Đại hội XII. Điểm nhấn quan trọng là: “Một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại”, trước đây Nghị quyết Đại hội XII xác định: “Ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng”.

Một số hình ảnh về hoạt động tác chiến của lực lượng Hải quân và Không quân nhân dân Việt Nam 

Điểm mới này là sự phát triển về chất trong quan điểm tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc của Đảng. Điểm nhấn về mặt nội hàm được thể hiện ở hai vấn đề: Một là, trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ trong tình hình mới; sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đòi hỏi chúng ta phải đẩy nhanh hơn nữa lộ trình hiện đại hóa Quân đội. Hai là, trong nhiệm kỳ Đại hội XII, thực hiện chủ trương “… ưu tiên hiện đại hóa một số quân, binh chủng, lực lượng” chúng ta đã thu được những kết quả quan trọng. Những kết quả này cùng với sự phát triển của đất nước tạo ra thế và lực; điều kiện cần và đủ để chúng ta xây dựng “… một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại”.

Xem thêm: Xin Kinh Nghiệm Mua Gỗ Mun Đuôi Công Có Tốt Không, Gỗ Mun Lã  Gã¬

Hay nói cách khác là: Khả năng thực tế của đất nước và yêu cầu của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đòi hỏi phải xây dựng “… một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại”.

Clip: Những hình ảnh đẹp về sức mạnh chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam 

Chính vì vậy, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI vừa qua đã xác định Chương trình hành động xây dựng Quân đội đến năm 2025, trong đó, cơ bản hoàn thành việc điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh; đến năm 2030 một số quân chủng, binh chủng, lực lượng hiện đại, phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại.

 

 


 
 

Về vấn đề này, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho rằng: Trong giai đoạn hiện nay, sự phát triển của cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại, kinh tế tri thức động sâu sắc đến lĩnh vực quân sự, làm thay đổi nhiều vấn đề cơ bản về chiến tranh và quân đội, dẫn đến cuộc "cách mạng quân sự mới". Đặc biệt, với sự xuất hiện của cuộc cách mạng nghiệp 4.0 và chiến tranh sử dụng vũ khí công nghệ cao, đã và đang đặt ra những yêu cầu, nội dung rất mới đối với vấn đề tiên hiện đại hóa một số đơn vị, lực lượng của quân đội. Bên cạnh việc phát huy, nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng vũ khí, trang bị hiện có, quân đội cần phải có vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại để đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới nhất là tác chiến trên không gian mạng. Hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự phải phù hợp với đặc điểm và điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước; phải dựa vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phải coi trọng phát triển công nghiệp quốc phòng theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2003 của Bộ Chính trị để hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật của quân đội.

Quân đội - lực lượng xung kích đi đầu trong phòng chống đại dịch Covid-19 và những thách thức an ninh phi truyền thống 

Thực hiện từng bước hiện đại hóa, song cũng cần phải đi trước, đón đầu, đột phá vào những mũi nhọn cần thiết trong trang vũ khí, khí tài, phương tiện kỹ thuật cho quân đội. Trước hết, trung hiện đại hóa lực lượng hải quân, phòng không, thông tin liên lạc, tác chiến điện tử, trinh sát kỹ thuật... Đồng thời, từng bước hiện đại hóa các lực lượng khác điện thực tế, phải bảo đảm tăng cường sức mạnh chiến đấu của quân đội, đủ sức bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo của Tổ quốc, sẵn sàng inh thắng mọi loại hình chiến tranh và mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Hiện đại hóa quân đội theo lộ trình "từng bước", có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng là thể hiện sự phát triển về nhận thức của Đảng ta trong phương hướng xây dựng quân đội nhân dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 

Trong tiến trình xây dựng quân đội cần thực hiện đúng phương châm: từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng là một sách lược đúng đắn, phù hợp với tiềm lực kinh tế, khoa học - công nghệ của đất nước và là cách tốt nhất để đón đầu những thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến của thế giới. Để thực hiện từng bước hiện đại hóa quân đội cần khai thác tốt và có hiệu quả mọi tiềm năng, thế mạnh của đất nước và con người Việt Nam. Phát huy tinh thần độc lập tự chủ, tự lực tự cường, khắc phục mọi khó khăn, cải tiến, sáng tạo và sử dụng có hiệu quả vũ khí, trang bị hiện có với tinh thần "giữ tốt, dùng bền"; "an toàn, tiết kiệm". Việc hiện đại hóa quân đội trong tình hình mới đòi hỏi phải đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng nhằm tạo ra cơ sở vật chất - kỹ thuật quân sự tiên tiến, hiện đại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng biểu dương, khen ngợi kết quả huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Quân đội. 

Trong quá trình hiện đại hóa quân đội, cần phải giải quyết. tốt mối quan hệ giữa con người và vũ khí, trang bị. Giáo dục cho bộ đội có lòng tin vững chắc vào thắng lợi của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong điều kiện các thế lực thù địch tiến hành chiến tranh sử dụng vũ khí; công nghệ cao.

 Tên lửa và pháo phòng không của Quân chủng Phòng không - Không quân trong diễn tập. Ảnh: Hoàng Hà, Tiến Mạnh

Đi đôi với hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự phải quan tâm chăm lo xây dựng con người về phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, về trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, về phương pháp, tác phong công tác, nhất là chăm lo nâng cao bản lĩnh chính trị, giác ngộ sâu sắc mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức kỷ luật tự giác, nghiêm minh, ý chí quyết tâm phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ trong quân đội.

 

 
 

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh “Chúng tôi cũng nhận được nhiều góp ý, cho rằng quân đội phải “tiến thẳng lên hiện đại”, bỏ “từng bước”, tuy nhiên, đây là một bài toán khó. Ngân sách quốc phòng chỉ là một vấn đề, khi tiến thẳng lên hiện đại tất cả các yếu tố phải đáp ứng được yêu cầu. Chúng ta phải có con người hiện đại, cách đánh hiện đại. Vì vậy, trước mắt, chúng tôi tập trung xây dựng một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại như Hải quân, Phòng không - Không quân, Thông tin liên lạc, Tác chiến điện tử, Trinh sát kỹ thuật, Cảnh sát biển để đáp ứng ngay nhiệm vụ đặt ra”.

 
Hải quân nhân dân Việt Nam là một trong những lực lượng được quan tâm xây dựng tiến thẳng lên hiện đại - ảnh: Trọng Thiết 

*

Tổ chức thực hiện: NGUYỄN VĂN MINH

Bài viết liên quan