Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

thầy giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Bộ đề tổng hợp vị trí cao nhất 100 Đề thi tiếng Anh lớp 4 năm học tập 2022 - 2023 học kì 1 & Học kì 2 chọn lọc, gồm đáp án, cực sát đề thừa nhận gồm các đề thi giữa kì, đề thi học tập kì giúp đỡ bạn đạt điểm cao trong các bài thi môn giờ Anh 4.

Bạn đang xem: Just a moment


Top 100 Đề thi tiếng Anh lớp 4 năm 2023 (có đáp án)

Xem thử

Chỉ từ bỏ 100k cài trọn bộ đề thi tiếng Anh lớp 4 Cuối kì 2 bản word có lời giải chi tiết, trình bày đẹp mắt, dễ dãi chỉnh sửa:


Đề thi giờ Anh lớp 4 giữa kì 1

Đề thi tiếng Anh lớp 4 Cuối kì 1

Đề thi giờ Anh lớp 4 thân kì 2

Đề thi giờ Anh lớp 4 Cuối kì 2

Xem thử


Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề thi unique Giữa học tập kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: tiếng Anh lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Exercise 1: chọn từ không giống loại

1. A. Sunday B. Birthday C. Saturday D. Wednesday

2. A. School B. Go C. Come D. Have

3. A. December B. October C. Australia D. March

4. A. Cook B. Skip C. Skate D. Can

Exercise 2: Chọn đáp án đúng

1. My father often …………..to work at 7:30.

A. Go B. Gos C. Goes D. Going

2. We usually ………….. English on Monday.

A. Have B. Has C. Lớn have D. Haves

3. He can …………. The piano very well.

A. Play B. Playing C. Khổng lồ play D. Plays

4. Lili & Alan …………. Homework at 7 o’clock.

A. Vì chưng B. Dos C. Does D. To lớn do

5. Her friends like ………….. After school.

A. Going B. Having C. Skating D. Getting

6. nam giới …………….TV at 3p.m every day.

A. Watch B. Watchs C. Watches D. Watching

Exercise 3: sắp xếp những từ sau thành câu trả chỉnh

1. very/ can/ brother/ high/ My/ jump.

___________________________________________________________.

2. What/ he/ have/ today/ does/ subject?

___________________________________________________________?

3. Math/ When/ have/ we/ do?

___________________________________________________________?

4. from/ I/ Monday/ go to/ to/ Friday/ school/ primary.

___________________________________________________________.

Exercise 4: gạch men chân với sửa lỗi sai trong những câu sau

1. He can plays the piano. ______________________
2. Where bởi you from? ______________________
3. It are on the fifth of April. ______________________
4. Vì chưng you have History in Thursday? ______________________

Exercise 5: Dịch những câu sau lịch sự tiếng Anh

1. Cô ấy là 1 học sinh.

___________________________________________________

2. Anh ấy tới từ nước Mỹ.

___________________________________________________

3. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

___________________________________________________

4. từ bây giờ là thứ mấy?

___________________________________________________

 

Đáp án và Thang điểm

Exercise 1:

1. B2. A3. C4. D

Exercise 2:

1. C2. A3. D4. A5. C6. C

Exercise 3:

1. My brother can jump very high.

2. What subject does he have today?

3. When vì we have Math?

4. I go lớn primary school from Monday to lớn Friday.

Exercise 4:

1. plays ⇒ play

2. vì chưng ⇒ are

3. are ⇒ is

4. in ⇒ on

Exercise 5:

1. She is a pupil.

2. He comes from America.

3. Thank you very much.

4. What day is it today?

Phòng giáo dục và Đào tạo nên .....

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: giờ đồng hồ Anh lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Question 1: chọn từ không giống loại

1. A. About B. Where C. How D. Who

2. A. Collect B. Read C. Vì chưng D. Like

3.

Xem thêm: Hỏi Cách Sắp Xếp Vật Liệu Lọc Bể Cá Koi, Cách Sắp Xếp Vật Liệu Lọc

A. Art B. Music C. Subject D. History

4. A. Blue B. Puppet C. Purple D. Red

Question 2: phụ thuộc vào tranh để xong các câu sau

*

1. She is ______________ a dictation.

*

2. Women’s Day is in _________________.

*

3. I have __________________ today.

*

4. They _____________ for a walk yesterday.

Question 3: chọn từ tương thích trong hộp thoại để điền vào nơi trống

happy England friend dance club

This is my new (1) ______________. Her name is Linda. She is from (2) ______________. She can sing many Vietnamese songs. In her không tính phí time, she goes to music (3) ______________. She is (4) ______________ there.

Question 4: tìm lỗi sai trong số câu sau với sửa lại mang đến đúng

1. She don’t lượt thích playing badminton. _____________________
2. Sandy is an pupil at Hong Bang primary school. _____________________
3. We have English in Friday.  _____________________
4. My birthday is on the twenty of December.  _____________________

Question 5: sắp xếp những từ sau thành câu trả chỉnh

1. a/ fly/ want/ I/ to/ kite/.

____________________________________________________

2. They/ school/ yesterday/ went/ to.

____________________________________________________

3. When/ birthday/ your/ is/?

____________________________________________________

4. can/ cannot/ jump high/ Tom/ but/ run fast/.

____________________________________________________

5. Monday/ has/ on/ Tom/ PE/.

____________________________________________________

6. doing/ What/ they/ are/?

____________________________________________________

Đáp án & Thang điểm

Question 1:

1. A2. D3. C4. B

Question 2:

1. She is writing a dictation.

2. Women’s day is in March.

3. I have English today.

4. They went for a walk yesterday.

Question 3:

1. FRIEND2. ENGLAND
3. CLUB4. HAPPY

Question 4:

1. don’t ⇒ doesn’t

2. an ⇒ a

3. in ⇒ on

4. twenty ⇒ twentieth

Question 5:

1. I want to fly a kite.

2. They went khổng lồ school yesterday.

3. When is your birthday?

4. He can jump high but cannot run fast.

5. Tom has PE on Monday.

6. What are they doing?

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề thi chất lượng Giữa học tập kì 2

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: giờ đồng hồ Anh lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Exercise 1: lựa chọn từ không giống loại

1. A. WriterB. MusicianC. FactoryD. Singer

2. A. RiceB. TimeC. VegetableD. Milk

3. A. MarketB. WishC. HaveD. Play

4. A. Fat B. Worker C. Tall D. Slim

Exercise 2: Nối cột A với cột B

AB

1. It’s ten o’clock.

2. It’s half past seven.

3. It’s a quarter to lớn six.

4. It’s one a.m.

5. It’s a quarter past twelve.

6. It’s three o’clock.

7. It’s half past eight.

8. It’s nine o’clock.a. 1 a.m.

b. 10:00

c. 8:30

d. 5:45

e. 9:00

f. 12:15

g. 3:00

h. 7:50

Write your answer here:

1. ___________2. ___________3. ___________4. ___________5. ___________6. ___________7. ___________8. ___________

Exercise 3: Điền giới tự (in, on, at) phù hợp vào chỗ trống